Print contract
SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

1. Kredito gavėjas, kurio asmens kodas 0000000000 (toliau – Kredito gavėjas), sutinka, kad UAB „ARN group“, įmonės kodas 302249035, registracijos adresas Gedimino g. 47, Kaunas, asmens duomenų valdytojo numeris P4128 (toliau – Kredito davėjas), gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šio sutikimo tvarkyti asmens duomenis (toliau – Sutikimas) 3 punkte išvardintus Kredito gavėjo asmens duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo tikslais; Kredito gavėjo kreditingumo įvertinimo tikslais prieš suteikiant Kredito gavėjui vartojimo kreditą; vartojimo kredito sutarčių su Kredito gavėju sudarymo, vykdymo, kontrolės ir įsiskolinimo pagal su Kredito gavėju sudarytas vartojimo kredito sutartis valdymo tikslais; Kredito gavėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais; pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tikslais.

2. Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys Kredito gavėjo asmens duomenis (Valstybinės socialinės draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Creditinfo Lietuva“ Skolininkų Administravimo Informacinė Sistema (SAIS) ir jos dalyviai, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), kitos skolininkų registrų duomenų bazės bei administravimo bendrovės, finansų įstaigos, European United Credit Bureau (EUCB), kurios duomenų tvarkytojas – EUROPE INFO GROUP UAB, valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, valstybės įmonė Registrų centras, valstybės įmonė „Regitra“, Vidaus reikalų ministerija, UAB EVP International, bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos, organizacijos ar institucijos, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, kiti fiziniai asmenys, Individualių susitarimų duomenų bazė „Neteikit man kredito“), Kredito davėjo prašymu suteiktų šio Sutikimo 3 punkte nurodytus Kredito gavėjo asmens duomenis apimtimi, būtina šio Sutikimo 1 punkte numatytiems tikslams įgyvendinti.

3. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas šio Sutikimo 1 punkte nustatytais tikslais gautų ir tvarkytų šiuos Kredito gavėjo asmens duomenis: atvaizdas; vardas, pavardė; asmens kodas; pilietybė; duomenys apie asmens veiksnumą/ neveiksnumą/ ribotą veiksnumą/ ar yra pripažintas asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba; deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas; mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas; elektroninio parašo duomenys, mobiliojo parašo duomenys; asmens dokumentų rekvizitai; šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius; duomenys apie darbdavį, įdarbinimus, užimamos pareigos, atleidimai iš darbo; vertimasis ūkine ar individualia veikla, pajamos iš jos; kitos gaunamos pajamos; pajamų mokesčio deklaravimo duomenys; turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai; kredito paraiškoje pateikti duomenys; pageidauti, pageidaujami ir esami finansiniai įsipareigojimai kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kredito reitingas, skolos suma, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydžiai, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo terminai, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys; sąskaitų elektroninių pinigų įmonėse ir (ar) banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numeriai ir kiti duomenys; registraciją patvirtinančiame bankiniame ir (ar) elektroninių pinigų įmonės pavedime nurodyti duomenys; bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija, būtina vartojimo kredito sutartims su Kredito davėju bei su vartojimo kredito sutartimis susijusiems sandoriams, įskaitant įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymui užtikrinti Kredito gavėjo išduodamiems vekseliams, sudaryti ir vykdyti.

4. Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad šio Sutikimo 3 punkte nurodyti Kredito gavėjo asmens duomenys būtų tvarkomi (saugomi) Kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje), duomenys apie kuriuos yra pateikti viešame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

5. Kredito gavėjas sutinka, kad jo asmens duomenis tvarkanti VĮ Registrų centras Kredito davėjui pateiktų jo asmens duomenis:

5.1. tikslu įvertinti duomenų subjekto (Kredito gavėjo) kreditingumą bei atlikti duomenų subjekto (Kredito gavėjo) ūkinės finansinės veiklos vertinimą kreditavimo paslaugų (paskolos, kredito ir pan.) teikimo ir suteiktų kreditavimo paslaugų naudojimosi laikotarpiu: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, mirties data (jei asmuo miręs), nepilnamečių vaikų skaičius;

5.2. įsiskolinimo valdymo tikslu: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, deklaruotos vietos adresas ir mirties data (jei asmuo miręs).

6. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas įrašytų Kredito davėjo ir Kredito gavėjo, o taip pat Kredito davėjo ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami gavėjo asmens duomenys, telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusios aplinkybėms patvirtinti.

7. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito gavėjui neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Kredito davėjui, Kredito davėjas turi teisę teikti Sutikimo 3 punkte nurodytus Kredito gavėjo asmens duomenis skolininkų registrų duomenų bazėms bei administravimo bendrovėms, finansų įstaigoms bei įmonei EUROPE INFO GROUP UAB, kuri yra duomenų sistemos European United Credit Bureau (EUCB) tvarkytojas, taip pat kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtų interesų turintiems tretiesiems asmenims Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, jeigu Kredito davėjas Kredito gavėjui paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikė rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą ir per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Kredito davėjas išsiuntė (pateikė) Kredito gavėjui priminimą: 1) Kredito gavėjo įsiskolinimas liko nepadengtas ir (arba) mokėjimo terminas nebuvo atidėtas, arba 2) Kredito gavėjas pagrįstai neginčijo skolos.

7.1. UAB „ARN group“ Kredito gavėjui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Kredito gavėjo tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Kredito gavėjo informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Kredito gavėjas gali susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą arba: Pasinaudodami Finpass mobilia programėle Kredito gavėjas taip pat turi teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus Kredito gavėjas daugiau gali sužinoti www.manocreditinfo.lt. Jei Kredito gavėjo teisės pažeidžiamos, tada Kredito gavėjas gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

8. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas perduotų trečiajam asmeniui visus turimus Kliento asmens duomenis (įskaitant Kliento vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, telefono numerius, mobiliojo telefono numerius, elektroninio pašto adresus, kitus duomenis kontaktams, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numerius, reikalavimo dydį, reikalavimo įvykdymo terminą, reikalavimo atsiradimo datą, bet tuo neapsiribojant), kai: Kredito davėjas perleidžia iš Kredito sutarties kylančius reikalavimus šiam trečiajam asmeniui; arba šiam trečiajam asmeniui perkeliama Kredito gavėjo skola Kredito davėjui; arba šis tretysis asmuo perima iš Kredito sutarties kylantį reikalavimą regreso tvarka (subrogacijos būdu); arba šiam trečiajam asmeniui kitu būdu perleidžiamos iš Kredito sutarties kylančios teisės ir pareigos ar parduodama Kredito davėjo naudai susikaupusi Kredito gavėjo skola.

9. Kredito gavėjas sutinka, kad mokėjimams pagal Kredito sutartį vykdyti ir priimti (įskaitant, bet neapsiribojant mokėjimais tiesiogiai nuskaitant lėšas iš Kredito gavėjo nurodytos mokėjimo sąskaitos, automatiniu Kredito gavėjo lėšų pavedimu apmokant Kredito gavėjui pateiktą Kredito davėjo elektroninę sąskaitą) Kredito davėjas tvarkys Kredito gavėjo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, sąskaitos ir (ar) kortelės numeris, mokėjimo dydis, data ir kiti duomenys, kuriuos Kredito davėjui būtina naudoti tinkamai vykdant savo įsipareigojimus pagal Kredito sutartį.

10. Kredito gavėjas patvirtina, kad yra informuotas apie šias savo teises:

10.1. patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir tikrinti, kaip jie tvarkomi (t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami). Kredito davėjas informaciją apie Kredito gavėjo asmens duomenis ir jų tvarkymą teikia už paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokią informaciją gavėjui Kredito davėjas teikia kartą per kalendorius metus;

10.2. reikalauti ištaisyti netikslius, neišsamius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys neteisingi, neišsamūs arba netikslūs (Kredito gavėjas turi teisę tokį reikalavimą išreikšti rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Kredito davėjo tinklalapyje www.paskoliukas.lt nurodytais adresais);

10.3. reikalauti, kad Kredito davėjas nedelsdamas neatlygintinai patikrintų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir Kredito gavėjo prašymu nedelsdamas sunaikintų neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai (Kredito gavėjas turi teisę tokį reikalavimą išreikšti rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Kredito davėjo tinklalapyje www.paskoliukas.lt nurodytais adresais);

10.4. nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Kredito gavėjas pareiškia, kad supranta, jog iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva” administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas”, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais;

10.5. nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Kredito davėjas arba tretysis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys. Jeigu Kredito gavėjas nesutinka, jog būtų tvarkomi jo asmens duomenys, vartojimo kredito sutartis su juo negali būti sudaroma ir/ar turi būti nutraukiama (jei jau sudaryta) atitinkamoje su Kredito gavėju sudarytoje vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.

10.6. turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Kredito gavėjas gali atšaukti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis šiais būdais: atlikti 0,01 Eur mokėjimą iš asmeninės banko sąskaitos ir mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Atšaukiu savo sutikimą [vardas, pavardė, asmens kodas]“; parašyti elektroniniu paštu info@paskoliukas.lt iš www.paskoliukas.lt sistemoje registruoto elektroninio pašto adreso ir nurodyti, kad pageidauja atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, bei duomenų tvarkymui remiantis teisiniu pagrindu, o galimybė prisijungti prie sistemos panaikinama tik pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartis, jei klientas yra jas sudaręs su Kredito davėju. Neesant nepadengtų įsipareigojimų pagal sutartis, Kredito gavėjo prieiga prie sistemos panaikinama per 5 dienas nuo to laiko, kai klientas atšaukia savo sutikimą.

10.7. Kredito gavėjas turi teisę reikalauti, kad Kredito davėjas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti su juo susijusius duomenis, jei tai galima pagrįsti viena šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Kredito gavėjas atšaukia sutikimą, kurio grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Kredito gavėjas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sajungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės; asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste. Prašymas ištrinti duomenis teikiamas pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildžius prašymą Kredito davėjo buveinėje, kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti arba Kredito gavėjas telefonu +370 690 82201 išsiunčia Kredito davėjui SMS: „PANAIKINTI“. Gavęs minėto turinio SMS, Kredito davėjas ištrina visus Kredito gavėjo duomenis iš www.paskoliukas.lt sistemos.

10.8. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti, kad Kredito davėjas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: a) Kredito gavėjas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Kredito davėjas gali pasitikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Kredito gavėjas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) Kredito davėjui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Kredito gavėjui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; d) Kredito gavėjas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kredito gavėjo priežastis. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Kredito gavėjo sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių. Kredito gavėją, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, Kredito davėjas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

10.9. teisę į duomenų perkeliamumą. Pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė identifikuoti jį, Kredito gavėjas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Kredito gavėjui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

10.10. Kredito davėjas nepagrįstai nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, įgyvendinant 10.9. punkte nurodytas Kredito gavėjo teises. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10.11. Kredito gavėjas, manydamas, kad jo asmens duomenų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Kredito davėjas pažeidė jo teises bei teisėtus interesus, turi teisę kreiptis į Valstybės duomenų apsaugos inspekciją (elektroninio pašto adresas – ada@ada.lt) arba savo teises ginti kreipiantis į teismą.

11. Kredito davėjas įsipareigoja užtikrinti Kredito gavėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Kredito davėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Kredito gavėjo asmens duomenis. Kredito davėjas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio neteisėto jų tvarkymo.

12. Šis Sutikimas suteikia Kredito davėjui teisę gauti Kredito gavėjo asmens duomenis ir informaciją tiek kartų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir yra būtina vertinant Kredito gavėjo kreditingumą prieš suteikiant vartojimo kreditą, padidinant bendrą vartojimo kredito sumą, pratęsiant Kredito gavėjui suteikto vartojimo kredito grąžinimo terminą, valdant Kredito gavėjo įsiskolinimą.

13. Šis Kredito gavėjo sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas elektroniniais kanalais, Kredito gavėjui prisijungus prie Kredito davėjo internetinės klientų aptarnavimo sistemos, vartotojo zonos, prieinamos tinklalapio adresu www.paskoliukas.lt, žemiau nurodyta tvarka:

13.1. Kredito gavėjo registracijos vartojimo kredito sutarčiai sudaryti metu elektroniniais kanalais sugeneruojamas PAST MD 5 kodas, atitinkantis Kredito gavėjui pateiktą sutikimą tvarkyti asmens duomenis ; ir

13.2. Klientas sumoka iš savo asmeninės banko sąskaitos 0,01 EUR (vieno euro cento) mokestį į Kredito davėjo sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „Tvirtinu savo tapatybę ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kurių PAST MD5 kodas“, ir nurodo sugeneruotą PAST MD5 kodą.

14. Kredito gavėjas patvirtina, kad yra veiksnus asmuo, šio sutikimo teikimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, bei kad įdėmiai ir atidžiai perskaitė šį sutikimą ir jį pateikė laisva valia.


Gauti kreditą