DUK

Kodėl buvo atsisakyta man suteikti kreditą?
Kreditas negalėjo būti suteiktas, nes:
• Registracijos metu nurodėte netikslius ar neteisingus duomenis;
• Turite pradelstų įsipareigojimų kitose kredito bendrovėse;
• Esate įrašytas (-a) į skolininkų registrų duomenų bazes (UAB „Creditinfo Lietuva“) ;
• Esate įrašytas (-a) į Lietuvos banko „STOP vartojimo kreditams“ sąrašą;
• Neatitinkate kredito gavėjo statuso www.paskoliukas.lt sistemoje;
• Jūsų kredito istorija neatitinka mūsų taikomos kredito politikos.
Kas yra mobilusis parašas?
Mobilusis elektroninis parašas (m. parašas) – elektroninis asmens parašo ir asmens tapatybės dokumento (paso ar ID kortelės) atitikmuo. Naudojantis m. parašu galima prisijungti prie informacinių interneto sistemų ir pasirašyti elektroninius dokumentus parašu, turinčiu juridinę galią. M. parašas gali priklausyti tik fiziniam asmeniui, turinčiam Lietuvos Respublikos pilietybę.

M. parašo privalumai:
Patogumas. Jungiantis prie elektroninės bankininkystės Jums nebereikės slaptažodžių kortelės ar kodų generatoriaus. Užteks telefono ekrane įvesti su m. parašu gaunamą SPIN kodą.
Saugumas. M. parašo SPIN kodą žinote tik jūs. Jungdamiesi su m. parašu SPIN kodą vedate savo telefone, o tai yra daug saugiau negu slaptažodžio suvedimas interneto svetainėje. Pametus telefoną užtenka užblokuoti SIM kortelę.

Kur įsigyti m.parašą?
M. parašą galite įsigyti mobiliojo ryšio operatorių salonuose, VĮ Registrų centro, bankų klientų aptarnavimo padaliniuose.
Ar galima atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir kaip tai padaryti?
Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Kredito gavėjas gali atšaukti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis šiais būdais: atlikti 0,01 Eur mokėjimą iš asmeninės banko sąskaitos ir mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Atšaukiu savo sutikimą [vardas, pavardė, asmens kodas]“; parašyti elektroniniu paštu info@paskoliukas.ltwww.paskoliukas.lt sistemoje registruoto elektroninio pašto adreso ir nurodyti, kad pageidauja atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, bei duomenų tvarkymui remiantis teisiniu pagrindu, o galimybė prisijungti prie sistemos panaikinama tik pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartis, jei klientas yra jas sudaręs su Kredito davėju. Neesant nepadengtų įsipareigojimų pagal sutartis, Kredito gavėjo prieiga prie sistemos panaikinama per 5 dienas nuo to laiko, kai klientas atšaukia savo sutikimą.
Ar turiu teisę reikalauti, kad Kredito gavėjas apribotų duomenų tvarkymą?
Pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, Klientas turi teisę reikalauti, kad Kredito davėjas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: a) Kredito gavėjas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Kredito davėjas gali pasitikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Kredito gavėjas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) Kredito davėjui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Kredito gavėjui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; d) Kredito gavėjas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kredito gavėjo priežastis. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Kredito gavėjo sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sajungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių. Kredito gavėją, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, Kredito davėjas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.
Ar turiu teisę reikalauti perkelti duomenis?
Pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė identifikuoti jį, Kredito gavėjas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Kredito gavėjui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
Kaip apsaugomas sutarties turinys?
Sutartis ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Kredito sutarties 6 punktas) pasirašymo metu yra apsaugojami „MD5 hash“ algoritmo technologija, t.y. unikalia ir nekeičiama simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų) seka. Ši technologija patvirtina sutarties teksto apsaugą: dokumento tekstą paverčia unikalia simbolių seka, kuri tiksliai atitinka tvirtinamą tekstą ir kurią pakeitus būtų pastebimas dokumento teksto pakeitimas. Antrame registracijos žingsnyje, po formos užpildymo, pateikiamas „MD5 hash“ kodu užkoduojamas sutarties sąlygų tekstas. Taip apsaugomos abiejų pasirašančiųjų šalių, t.y. Kreditoriaus ir Kliento, teisės. Sutarties turinys negali būti pakeistas, nepakeitus esančio „MD5 hash“ kodo.
Kas yra BVKKMN?
BVKKMN – bendra vartojimo kredito kainos metinė grąžinimo norma. Tai matematinis finansinių institucijų matavimo metodas, sukurtas apskaičiuoti visą ilgalaikės paskolos kainą: palūkanas, įmokų mokėjimo mokesčius ir administracines išlaidas, kurias klientas turėtų sumokėti imdamas paskolą ilgiau nei vieneriems metams.
BVKKMN dydis priklauso nuo paskolos termino ir sumos dydžio – kuo didesnė paskolos suma ir kuo ilgesnis grąžinimo laikotarpis, tuo mažesnė BVKKMN.
Kaip atsisakyti sutarties per 14 dienų?
Norėdami atsisakyti sutarties per 14 dienų, turite užpildyti žemiau esančią formą, ją pasirašyti ir nuskenavę atsiųsti mums el. paštu arba paštu. Įsipareigojimus, susijusius su šia sutartimi, turite įvykdyti per 30 dienų. Atsisakymo formą galite rasti Čia.
Kaip galiu susigrąžinti permoką?
Jei sumokėjote daugiau nei reikėjo grąžinti pagal sutartį, turite elektroniniu būdu arba paštu pateikti rašytinį prašymą dėl permokos grąžinimo. Prašyme turite nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą bei sąskaitą, į kurią pageidaujate gauti permokos grąžinimą. Prašymas turi būti pasirašytas.
Kaip galiu ištrinti savo anketą iš www.paskoliukas.lt sistemos?
Kredito gavėjas turi teisę reikalauti, kad Kredito davėjas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti su juo susijusius duomenis, jei tai galima pagrįsti viena šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Kredito gavėjas atšaukia sutikimą, kurio grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Kredito gavėjas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės; asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste. Prašymas ištrinti duomenis teikiamas pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildžius prašymą Kredito davėjo buveinėje, kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti arba Kredito gavėjas telefonu +370 690 82201 išsiunčia Kredito davėjui SMS: „PANAIKINTI“. Gavęs minėto turinio SMS, Kredito davėjas ištrina visus Kredito gavėjo duomenis iš www.paskoliukas.lt sistemos.
Kas yra apsisprendimo laikotarpis?
Apsisprendimo laikotarpis – tai galimybė atsisakyti sutarties ir grąžinti kredito sumą per 2 kalendorines dienas nuo kredito gavimo dienos. Norėdami atsisakyti sutarties per 2 kalendorines dienas, turite el. paštu, paštu ar trumpąja SMS žinute pranešti mums apie sutarties atsisakymą ir mokėjimo pavedimu į mūsų sąskaitą grąžinti išmokėtą kredito sumą.
Vartojimo Kredito gavėjų skundų ir ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimo tvarka
Vartojimo Kredito gavėjų skundų ir ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimo tvarka
Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklės.

Norėdami pateikti Bendrovei skundą, jame turite nurodyti:
• Pareiškėjo vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
• Skundo reikalavimą ir jį pagrindžiančius argumentus bei įrodymus (jei turite);
• Jei skundą pasirašo Pareiškėjo atstovas, kartu su skundu turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus pasirašyti skundą Pareiškėjo vardu patvirtinantys dokumentai;
• Skundas turi būti parašytas lietuvių kalba.

Jeigu turite nusiskundimų ar manote, kad UAB „ARN group“ pažeidė su finansinių paslaugų teikimu susijusias jūsų teises ar teisėtus interesus, pirmiausia kreipkitės į mūsų administraciją. Skambinkite tel. +370 690 30997, rašykite skundą el. paštu info@paskoliukas.lt arba pristatykite jį bendrovės adresu (Gedimino g.47, Kaunas).

Atsakymas į jūsų pateiktą skundą bus pateiktas per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per nurodytą laikotarpį, Bendrovė apie tai praneša Pareiškėjui, nurodydama vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir kada bus pateiktas atsakymas. Platesnė informacija pateikiama UAB „ARN group“ direktoriaus patvirtintose „Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse“.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas ne teismine tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 47 straipsnyje ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23 patvirtintame Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Jei nepavyktų su Bendrove skundo išspręsti taikiai, kreipkitės į Lietuvos banką.
Išsamią informaciją apie ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimą rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.