Sutarties sąlygos

Print contract
VARTOJIMO KREDITO (REFINANSAVIMUI) SUTARTIS 
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

1.1. Sutartyje (Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose), kiekviename dokumente prie Sutarties, bei Šalių vykdant Sutartį siunčiamuose tarpusavio pranešimuose vartojamos iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi Sutartyje (Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose) ir jos prieduose, jei tokie sudaromi, apibrėžtą reikšmę ir/arba konkretų turinį bei yra atitinkamai aiškinamos, jeigu kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip ir/ar Sutartyje ar atitinkamuose Šalių pranešimuose nenurodyta kitaip:

Administravimo mokestis – Bendros vartojimo kredito kainos sudėtinė dalis, kurios dydis vienai vartojimo Kredito dienai sudaro ne daugiau kaip 0,04 (keturias šimtąsias) procento nuo bendros Kredito sumos.

Į Administravimo mokestį neįeina už Kreditą mokamos palūkanos. Administravimo mokestis apima (ir Kredito gavėjas papildomai neturi mokėti): komisinius mokesčius, kuriuos Kredito davėjas sumoka tretiesiems asmenims už informacijos apie Kredito gavėją, reikalingos Kredito gavėjo kreditingumui įvertinti, pateikimą Kredito davėjui; Sutarties sudarymo, administravimo, pakeitimo, nutraukimo ir kitus su Sutarties sudarymu bei vykdymu susijusius mokesčius (išskyrus mokesčius, kaip išimtis nurodytus Sutartyje pateikiamame Bendros vartojimo kredito sąvokos apibrėžime); taip pat (jei būtų taikoma) – su vartojimo kredito sutartimi susijusių papildomų paslaugų išlaidas, pavyzdžiui, draudimo įmokas, jei privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su Kredito gavėju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vardas, pavardė, faktinės gyvenamosios/deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, mobiliojo telefono numeris, atvaizdas ir kt., įskaitant ypatingus asmens duomenis.

Apsisprendimo laikotarpis – dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti Kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo Kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

Bendra Kredito gavėjo mokama suma – Kredito sumos ir Bendros vartojimo kredito kainos suma.

Bendra vartojimo kredito kaina – Kredito gavėjo už Kredito sumą mokamos palūkanos ir Administravimo mokestis. Bendra vartojimo kredito kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal šią Sutartį suteikiamo Kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Kredito gavėjui Kredito davėjo iki šios Sutarties sudarymo suteiktais vartojimo kreditais ar ateityje suteikiamais vartojimo kreditais, jei tokių būtų.

Aiškumo dėlei, Bendrą vartojimo kredito kainą nėra įskaičiuojamos: (a) Netesybos, mokamos už kitas nei Kreditas laiku pagal Sutartį nesumokėtas sumas, ir Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti ir įgyvendinti savo teises pagal Sutartį tais atvejais kai Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį (įskaitant bet neapsiribojant išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, kt. išlaidos), (b) Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2 punkte nurodytos su mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos, (c) Registracijos mokestis, (d) Sąskaitos keitimo mokestis, (e) Elektroninio pašto adreso keitimo mokestis, (e) išlaidos notaro paslaugoms apmokėti (jeigu tokių būtų).

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

Bendrosios sąlygos – šios Sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Kredito gavėjo ir Kredito davėjo teisės ir pareigos, Kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.

Duomenų tvarkymas (arba duomenų tvarkymas) – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir(arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Elektroniniai kanalai – informacijos perdavimo ir kitų veiksmų atlikimas internetu ar mobiliuoju telefonu.

Elektroninio pašto adreso keitimo mokestis – 0,01 EUR (vieno euro cento) mokestis, kuris taikomas ir kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, jei Sutarties vykdymo metu prarado Kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis (vartotojo ID ir laikiną slaptažodį) ir nori minėtus duomenis pakartotinai gauti iš naujo nurodomu elektroninio pašto adresu . Elektroninio pašto adreso keitimo mokestį Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui mokėjimo pavedimu iš savo asmeninės banko sąskaitos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas naują elektorinio pašto adresą. Elektroninio pašto adreso keitimo mokestis nėra įskaitomas į Bendrą vartojimo kredito kainą.

Individualiai aptartos sąlygos – Kredito sutarties sąlygos, kurių parengimui Kredito gavėjas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Kredito paraišką ir rinkdamasis vieną iš Kredito davėjo siūlomų kredito variantų. Individualiai aptartomis sąlygomis laikomos: Kredito rūšis, Kredito suma, Bendra vartojimo kredito kaina, Kredito terminas, palūkanų norma, įmokų dydis ir jų mokėjimo tvarka, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos palūkanos ir/ar Netesybos. Individualiai aptartos sąlygos įtvirtinamos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

Kreditas – pinigų suma, kurią Kredito davėjas pagal Sutartį suteikia Kredito gavėjui.

Kredito davėjas – UAB „ARN group“, įmonės kodas 302249035, registracijos adresas Gedimino g. 47, Kaunas, asmens duomenų valdytojo numeris P4128. Kredito davėjas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tvarkomą vartojimo kredito davėjų sąrašą. Kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas – Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Kredito davėjo darbo laikas – Tinklalapyje nurodytas Kredito davėjo darbo laikas, kurio metu Kredito davėjas sudaro ir vykdo Sutartį (t.y. Priima Kredito paraišką, pateikia standartinę informaciją apie Kreditą, sudaro Sutartį su Kredito gavėju, teikia Kreditus, užskaito Kredito gavėjo atliktus mokėjimus, priima pranešimus ir t.t.).

Kredito gavėjas – ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo, ketinantis pasinaudoti/pasinaudojęs teise gauti Kreditą bei kitomis Sutartyje suteiktomis teisėmis, kuris Sutarties sudarymo momentu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių priemonių. Kredito sutartis negali būti sudaroma su neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmeniu arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, išskyrus Vartojimo kredito įstatyme numatytus atvejus.

Kredito gavėjo kreditingumo deklaracija – Kredito gavėjo prieš sudarant Sutartį pildoma Kredito davėjo nustatytos formos deklaracija, kurioje Kredito gavėjas pateikia visą Kredito davėjo paprašytą informaciją, reikalingą Kredito gavėjo kreditingumui įvertinti.

Kredito gavėjo zona – Kredito davėjo internetinės klientų aptarnavimo sistemos vartotojo zona, prieinama Tinklalapio adresu, t.y. www.paskoliukas.lt, prie kurios prisijungęs Registraciją atlikęs Kredito gavėjas gali patvirtinti sutikimą Kredito gavėjo Asmens duomenų tvarkymui, užpildyti ir patvirtinti Kredito paraišką, susipažinti su standartine informacija apie Kreditą, ir kita su Kreditu susijusia informacija, patvirtinti šią Sutartį bei atlikti kitus šioje Sutartyje ar Tinklalapyje nurodytus veiksmus (pvz., gauti ir teikti nustatytą informaciją, teikti prašymus, užklausimus ir pan.).

Kredito grąžinimo diena – paskutinė Kredito termino diena, kada Kredito gavėjas privalo sumokėti Kredito davėjui visą Bendrą Kredito gavėjo mokamą sumą (t.y. grąžinti pagal šią Sutartį suteiktą Kredito sumą bei sumokėti visą Bendrą vartojimo kredito kainą).

Kredito grąžinimo grafikas – Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas mokėjimų grafikas, pagal kurį nustatytomis datomis atlikdamas mėnesines įmokas Kredito gavėjas privalo mokėti pagal Sutartį mokėtinas sumas Kredito davėjui.

Kredito paraiška – Elektroniniais kanalais Kredito gavėjo Kredito davėjui pateikta paraiška, kurioje nurodytomis pagrindinėmis sąlygomis Kredito gavėjas pageidauja skolintis iš Kredito davėjo. Šių skolinimosi (Kredito suteikimo) sąlygų turiniui Kredito gavėjas gali daryti įtaką (pasirinkdamas vieną iš Kredito davėjo siūlomų pagrindinių Kredito sąlygų variantų ar jų kombinaciją). Kredito paraiškoje nurodytos tokios sąlygos: pageidaujamo Kredito rūšis, Kredito suma, Bendra vartojimo kredito kaina, Kredito terminas, palūkanų norma, įmokų dydis ir jų mokėjimo tvarka, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamas palūkanos ir/ar Netesybos. Kreditas Kredito gavėjui suteikiamas pagal Kredito paraiškoje ir Kredito davėjo Kredito gavėjui pateiktoje standartinėje informacijoje apie Kreditą nurodytas pagrindines Kredito sąlygas, kurios perkeliamos ir yra įtvirtintos Specialiosiose sąlygose.

Kredito paraiškos pateikimas internetu – Kredito gavėjui prisijungus prie Kredito gavėjo zonos, suteikiama galimybė iš kainoraščio pasirinkti pageidaujamą Kredito sumą ir terminą. Kredito gavėjui pasirinkus pageidaujamą Kredito variantą, sistema automatiškai suformuoja Sutarties Specialiąsias sąlygas, su kuriomis Kredito gavėjas turi galimybę susipažinti antrame Kredito paraiškos pateikimo etape. Kiekvieno Kredito varianto atveju Sutarties Specialiosios sąlygos formuojamos individualiai. Jeigu Kredito gavėją Sutarties sąlygos tenkina, Kredito gavėjas paspaudžia mygtuką „TVIRTINU“, tuo patvirtindamas savo pasirinkimą.

Mėnesinė įmoka – konkreti pinigu suma, susidedanti iš Kredito dalies ir palūkanų dalies, kurią kas mėnesį Kredito gavėjas moka Kredito davėjui Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytais terminais ir tvarka. Mėnesinę įmoką Kredito gavėjas moka tuo atveju, kai su Kredito davėju yra sudaroma ilgalaikė Kredito sutartis, o Kreditas suteikiamas 2 (dviejų) mėnesių arba ilgesniam laikotarpiui su periodiniais mokėjimais.

Metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 75 (septyniasdešimt penkių) procentų palūkanų norma, kuri kasmet taikoma pagal Sutartį Kredito gavėjui išmokėtam Kreditui ir kurią Kredito gavėjas įsipareigoja mokėti Kredito davėjui Sutartyje nustatyta tvarka už naudojimąsi jam suteiktomis Kredito lėšomis.

Netesybos – Sutartyje nustatyta pinigų suma (delspinigiai ar baudos), kurią Šalis įsipareigojo ir privalo sumokėti kitai Šaliai, jeigu ji laiku nevykdo Sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų.

Refinansavimas – Kredito davėjo suteikiamas Kreditas Kredito gavėjui, siekiant padengti kito kreditas (kreditus) ar kredito (kreditų) palūkanas.

Registracijos forma – Tinklalapyje pateikta ir Kredito gavėjui registruojantis Tinklalapyje pildoma forma.

Registracijos mokestis – vienkartinis 0,01 EUR (vieno euro cento) dydžio mokestis, kuris Kredito gavėjo sumokamas patvirtinant registracijos duomenis bei sutikimą tvarkyti Asmens duomenis Elektroniniais kanalais, arba kuris sumokamas patvirtinant Kredito gavėjo banko sąskaitos duomenis, kai Kredito gavėjo registracijos duomenys ir sutikimas tvarkyti Asmens duomenis patvirtinami Kredito gavėjo mobiliuoju elektroniniu parašu. Registracijos mokesčio dydis nurodomas ir Tinklalapyje. Registracijos mokestis nėra įskaičiuojamas į Bendrą vartojimo kredito kainą.

Sąskaitos keitimo mokestis – 0,01 EUR (vieno euro cento) dydžio mokestis, kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, norėdamas pakeisti www.paskoliukas.lt sistemoje nurodytą banko sąskaitą, jeigu tokios banko sąskaitos duomenys nėra nurodyti Kredito gavėjo zonoje. Sąskaitos pakeitimas įvyksta, kai Kredito gavėjas iš pageidaujamos naujai naudoti sąskaitos mokėjimo pavedimu sumoka Kredito davėjui Sąskaitos keitimo mokestį, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „sąskaitos keitimas“. Sąskaitos keitimo mokestis nėra įskaičiuojamas į Bendrą vartojimo kredito kainą.

Specialiosios sąlygos – sudedamoji ir neatskiriama Sutarties dalis, kurioje išdėstomos konkretaus pagal Sutartį suteikiamo Kredito Individualiai aptartos sąlygos ir kitos specialiosios Sutarties sąlygos.

Sutartis – ši tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo Elektroniniais kanalais sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kredito davėjas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis Kreditą (tačiau tik tuomet, jeigu (a) Sutartyje nustatyta tvarka įvertinus Kredito gavėjo kreditingumą Kredito davėjas mano, jog Kredito gavėjas yra pajėgus tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant finansinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir (b) Kredito davėjas dėl kitų priežasčių neatsisako suteikti Kredito gavėjui Kredito), o Kredito gavėjas įsipareigoja, jeigu Kreditas jam yra suteikiamas, grąžinti šį Kreditą bei atlikti visus pagal šią Sutartį mokėtinus mokėjimus. Sutartį sudaro Bendrosios sąlygos bei Specialiosios sąlygos, su visais jos priedais ir esamais bei būsimais jos sąlygų pakeitimais bei papildymais.

Šalis – Kredito davėjas arba Kredito gavėjas

Šalys – Kredito davėjas ir Kredito gavėjas kartu.

Tapatybės patvirtinimo priemonės – Kredito gavėjo nurodytas asmens tapatybės dokumentas, kurio galiojimas patikrinamas LR Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazėje, kai Kredito gavėjo nurodytas asmens tapatybės dokumentas yra asmens tapatybės kortelė arba pasas. Naudojant Kredito gavėjo nurodytoje Tapatybės nustatymo priemonėje pateiktą asmens kodą patikrinama informacija apie Kredito gavėjo asmens duomenis SODRA, EUCB (European United Credit Bureau), Skolininkų administravimo informacinės sistemos (SAIS) ir kitose duomenų bazėse, nurodytose kredito gavėjui Tinklalapyje pateiktame tvirtinti sutikime dėl Asmens duomenų tvarkymo.

Telefono numerio keitimo mokestis – 0,01 EUR (vieno euro cento) mokestis, kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, jei Sutarties vykdymo metu prarado Kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis (vartotojo ID ir laikiną slaptažodį) ir nori minėtus duomenis pakartotinai gauti iš naujo nurodomu telefono numeriu. Telefono numerio keitimo mokestį Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui mokėjimo pavedimu iš savo asmeninės banko sąskaitos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas naują telefono numerį. Telefono numerio keitimo mokestis nėra įskaitomas į Bendrą vartojimo kredito kainą.

Tinklalapis – Kredito davėjo internetinė svetainė www.paskoliukas.lt.

Tretysis asmuo – kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties Šalis.

Kredito terminas – terminas nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos iki Sutartyje nurodytos Kredito grąžinimo dienos.

Vartojimo kreditas - Kreditas, suteikiamas be turto įkeitimo ir be konkrečios sutartyje numatytos priežasties.

Vekselis - vertybinis popierius, kuris išrašomas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka, ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats, arba įsako tai padaryti kitam.

1.2. Aiškinant šią Sutartį (Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas), kiekvieną dokumentą prie Sutarties, bei Šalių vykdant Sutartį siunčiamus pranešimus turi būti laikomasi šių nuostatų:

1.2.1. Vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai, jei kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip.

1.2.2. Sutartyje skyrių ir straipsnių antraštės ir paantraštės yra naudojamos tik patogumo dėlei ir neturi įtakos ją aiškinant.

1.2.3. Tuo atveju, jeigu yra prieštaravimų tarp Sutarties Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, viršenybė teikiama Specialiųjų sąlygų nuostatoms.

1.2.4. Nuorodos Sutartyje į bet kokią sutartį ar dokumentą, įskaitant bet neapsiribojant šia Sutartimi, reiškia nuorodas ir į jų pakeitimus, papildymus ar naują redakciją.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Kredito davėjas, jeigu (a) Kredito gavėjas suteikė Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, nurodytą Kredito paraiškoje bei Deklaracijoje), būtiną Kredito gavėjo mokumui įvertinti, ir ši informacija yra nepakitus bei išlieka teisinga, tiksli ir išsami Sutarties sudarymo bei Kredito suteikimo metu, ir (b) Kredito davėjo nuomone, įvertinus Kredito gavėjo mokumą, Kredito gavėjas yra pajėgus tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant finansinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir (c) Kredito davėjas dėl kitų pagrįstų priežasčių neatsisako suteikti Kredito gavėjui Kredito, įsipareigoja Sutarties galiojimo metu šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Kredito davėjo darbo laiku Kredito gavėjui suteikti Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą vartojimo kreditą bei leisti Kredito gavėjui naudotis Kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais.

2.2. Kredito davėjas gali suteikti Kredito gavėjui Kreditą kaip Vartojimo Kreditą arba refinansuoti Kredito gavėjo Kredito davėjui nurodytų kreditorių naudai Kredito gavėjo įsipareigotas įvykdyti skolines prievoles, kurias Kredito gavėjas yra prisiėmęs asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms patenkinti. Konkreti kredito rūšis nurodoma Sutarties specialiose sąlygose.

2.2.1. Vartojimo kreditas - tai kreditas, suteikiamas be turto įkeitimo ir be konkrečios kredito sutartyje nurodomos paskirties.

2.2.2. Kreditas yra suteikiamas refinansuoti Kredito gavėjo Kredito davėjui nurodytų kreditorių naudai Kredito gavėjo įsipareigotas įvykdyti skolines prievoles, kurias Kredito gavėjas yra prisiėmęs asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms patenkinti. Kredito davėjui suteikus Kreditą šioje Sutartyje numatyta tvarka, Kredito davėjo refinansuojami Kredito gavėjo skoliniai įsipareigojimai Kredito sumos apimtyje yra įvykdomi Kredito lėšomis, kurias Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Kredito davėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

2.3. Kredito gavėjas įsipareigoja laiku ir pilnai grąžinti Kredito gavėjui pagal šią Sutartį suteiktą Kreditą, mokėti palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius bei visus kitus Sutarties Specialiosiose sąlygose išvardintus mokesčius ir mokėjimus.

2.4. Tuo atveju, kuomet Kredito gavėjas grąžina paimtą Kreditą ar jo dalį prieš terminą Sutartyje nustatyta tvarka, grąžintos sumos nebegali būti pasiskolintos iš naujo. Norėdamas tam tikras sumas pasiskolinti iš naujo, Kredito gavėjas turi sudaryti naują vartojimo kredito sutartį su Kredito davėju Tinklapyje skelbiama tvarka ir sąlygomis.

2.5. Kredito gavėjo pageidavimu, šios Sutarties pagrindu Kredito gavėjui gali būti suteikiama didesnė Kredito suma, nei reikalinga Sutarties 2.2 punkte nurodytam tikslui (refinansuoti Kredito gavėjo nurodytus įsiskolinimus) pasiekti, jeigu įvertinęs Kredito gavėjo mokumą Kredito davėjas mano, kad Kredito gavėjas yra pajėgus tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus, ir egzistuoja kitos Sutarties 2.1 punkte nurodytos sąlygos. T.y. esant šiame punkte numatytoms sąlygoms, šios Sutarties pagrindu suteiktos Kredito lėšos gali būti panaudotos ne tik Kredito gavėjo skolinių įsipareigojimų refinansavimui, bet ir kitų Kredito gavėjo poreikių tenkinimui. Suteikto Kredito panaudojimo būdas (būdai) neįtakoja Kredito gavėjo prievolės tinkamai vykdyti Sutarties 2.3 punkte numatytus įsipareigojimus visos Kredito gavėjui suteiktos Kredito sumos atžvilgiu.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Kredito gavėjo pareigos:

3.1.1. Suteikti Kredito davėjui išsamią informaciją apie Kredito gavėjo skolines prievoles, kurioms refinansuoti šia Sutartimi yra suteikiamas Kreditas (refinansuojamų skolinių įsipareigojimų, įskaitant pagrindinę skolą, palūkanas, netesybas, kt. mokėtinas sumas, dydį; kreditorių, kurių naudai vykdytinos refinansuojamos skolinės prievolės, rekvizitus; kitą Kredito davėjo pareikalautą informaciją), bei pateikti Kredito davėjui refinansuojamas skolines prievoles patvirtinančių dokumentų (paskolos sutarčių, kt.) skenuotas kopijas.

3.1.2. Laiku grąžinti Kredito davėjo suteiktą Kreditą, sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą, kitas pagal Sutartį Kredito davėjui mokėtinas sumas (t.y. Netesybas, Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1-7.3 punktuose nurodytus mokesčius, kompensuoti Kredito davėjo nuostolius, kiek jų nepadengia palūkanos už pavėluotą Kredito (jo dalies) grąžinimą ir/ar Netesybos) jei atsiranda prievolė jas mokėti;

3.1.3. Neatskleisti Tapatybės patvirtinimo priemonių ir/ar neleisti jomis naudotis jokiems Tretiesiems asmenims.

3.1.4. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) valandas informuoti Kredito davėją raštu arba Elektroniniais kanalais, jeigu Trečiajam asmeniui tapo žinomos arba Kredito gavėjui atsirado pagrindas įtarti, kad gali tapti žinomos Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonės ir imtis kitų pagrįstų priemonių siekiant išvengti galimų nuostolių dėl pasinaudojimo Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonėmis.

3.1.5. Praradus Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemones informuoti Kredito davėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) valandas Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.3 punkte nustatyta tvarka.

3.1.6. Pasikeitus Kredito gavėjo vardui ar pavardei ir/arba kitiems Sutartyje nurodytiems Kredito gavėjo duomenims (t.y. Kredito gavėjo telefono numeriui, elektroninio pašto adresui, faktinės gyvenamosios ir/ar deklaruotos gyvenamosios vietos adresui, darbovietei, Deklaracijoje pateiktai informacijai, taip pat atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Kredito gavėjas negali ar negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pvz. darbo netekimas, pajamų sumažėjimas, turto areštavimas, išieškojimo pagal kitas prievoles nukreipimas į Kredito gavėjo turtą, teisminiai procesai ir pan.), ir kitos panašios aplinkybės) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas, informuoti Kredito davėją apie tai Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.3 punkte nustatyta tvarka.

3.1.7. Be Kredito davėjo išankstinio rašytinio sutikimo neperleisti iš Sutarties kylančių savo teisių ir pareigų Tretiesiems asmenims.

3.1.8. Pateikti teisingus Asmens duomenis ir nesinaudoti kito asmens duomenimis, o pažeidus minėtą įsipareigojimą – atlyginti Tretiesiems asmenims bei Kredito davėjui visus dėl to pastarųjų patirtus nuostolius.

3.1.9. Suteikti Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją, būtiną Kredito gavėjo mokumui įvertinti, bei bet kurią kitą informaciją, kuri gali turėti įtakos Kredito gavėjo galimybėms vykdyti jo esamus ir/ar būsimus finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nedelsiant informuoti Kredito davėją apie bet kokius Deklaracijoje pateiktos ir/ar kitos šiame punkte išvardintos informacijos pasikeitimus.

3.1.10. Vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir pagrįstus Kredito davėjo nurodymus Kredito gavėjui, susijusius su šia Sutartimi (pvz., Kredito davėjo nurodymą pasikeisti Tapatybės patvirtinimo priemones, papildomai patvirtinti Kredito paraišką ar/ir šią Sutartį, jei kyla abejonių dėl jos patvirtinimo).

3.2. Kredito gavėjo teisės:

3.2.1. Gauti Kreditą, jei (a) Kredito gavėjas suteikė Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, nurodytą Kredito paraiškoje ir Deklaracijoje), būtiną Kredito gavėjo mokumui įvertinti ir ši informacija yra nepakitusi bei išlieka teisinga, tiksli ir išsami Sutarties sudarymo bei Kredito suteikimo metu, ir (b) Kredito davėjui įvertinus Kredito gavėjo mokumą, Kredito davėjas, vadovaudamasis Kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų mokumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, nusprendžia, kad Kredito gavėjas yra pajėgus vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, įskaitant finansinius įsipareigojimus, kuriuos prisiima pagal šią Sutartį, visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, ir (c) Kredito davėjas neatsisako (dėl kitų pagrįstų priežasčių nei Kredito gavėjo mokumas) suteikti Kredito gavėjui Kreditą.

3.2.2. Pablogėjus Kredito gavėjo finansinei situacijai, kreiptis į Kredito davėją dėl susidariusio įsiskolinimo mokėjimo dalimis grafiko sudarymo, Elektroniniais kanalais, registruotu paštu arba faksu pateikiant Kredito davėjui raštišką prašymą bei pablogėjusią finansinę situaciją pagrindžiančius dokumentus. Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad toks kreipimasis neįpareigoja Kredito davėjo išdėstyti susidariusį įsiskolinimą dalimis ar imtis kitų veiksmų, nebent imperatyvios įstatymų nuostatos nustatytų kitaip.

3.2.2. Šioje Sutartyje nustatyta tvarka atsisakyti Sutarties ar ją nutraukti.

3.2.3. Kredito gavėjas, sudaręs Sutartį, turi teisę naudotis Kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais.

3.2.4. Kredito gavėjas Kredito davėjo paslaugomis gali naudotis Kredito davėjo nustatyta tvarka ir darbo laiku, kuris skelbiamas Tinklalapyje. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas savo nuožiūra keistų paslaugų teikimo laiką ir tvarką, iš anksto informuodamas Kredito gavėją telefonu/elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

3.3. Kredito davėjo pareigos:

3.3.1. Kredito davėjas privalo vadovaudamasis Kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų mokumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, bei atsižvelgdamas į Kredito gavėjo mokumo deklaracijoje, Kredito paraiškoje ir kitaip pateiktą informaciją įvertinti Kredito gavėjo mokumą ir atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Kredito gavėjas, remiantis Kredito davėjo turima informacija, nėra pajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

3.3.2. Jeigu yra Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 (a) – (c) papunkčiuose išvardintos aplinkybės, Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Kreditą.

3.3.3. Elektroniniais kanalais ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas pateikti Kredito gavėjui informaciją apie tai, jog keisis paslaugų teikimo tvarka, Kredito davėjo darbo laikas ar Kredito davėjo rekvizitai, bei pasikeitusią informaciją pateikti Tinklalapyje.

3.3.4. Informuoti Kredito gavėją apie jo įsipareigojimus Kredito davėjui pagal Sutartį (SMS žinutėmis Kredito gavėjo mobilaus telefono numeriu arba/ir pranešimais Kredito gavėjo elektroniniu paštu):
(a) prieš baigiantis Kredito terminui;
(b) ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, pasibaigus Kredito terminui, iki Kredito davėjas kreipiasi į teismą dėl Kredito gavėjo įsiskolinimo išieškojimo.

3.3.5. Informuoti Kredito gavėją apie Kredito davėjui permokėtas sumas, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo permokos atsiradimo, SMS žinutėmis Kredito gavėjo mobilaus telefono numeriu ir/arba pranešimu į Kredito gavėjo elektroninį paštą.

3.3.6. Užtikrinti Kredito gavėjo Asmens duomenų apsaugą, tikslų, sąžiningą, teisėtą ir tinkamą tokių Duomenų tvarkymą, tik tam tikslui kuriam jie buvo gauti.

3.3.7. Saugoti, kaupti, tvarkyti informaciją apie Kredito gavėjo ir Kredito davėjo atliekamus veiksmus koduotu formatu serverio kietajame diske.

3.4. Kredito davėjo teisės:

3.4.1. Kredito gavėjui sumokėjus Registravimo mokestį, mokėjimo metu gautus Kredito gavėjo Asmens duomenis naudoti Kredito gavėjo tapatybei nustatyti/identifikuoti.

3.4.2. Atsisakyti suteikti Kredito gavėjui Kreditą jei (a) įvertinus Kredito gavėjo mokumą Kredito davėjas mano, jog Kredito gavėjas nėra pajėgus įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, arba (b) dėl kitų pagrįstų priežasčių.

3.4.3. Atsisakyti pratęsti Kredito terminą ar atlikti kitus Kredito gavėjo prašomus Sutarties pakeitimus.

3.4.4. Informavęs Kredito gavėją Sutarties nustatyta tvarka, dėl svarbių ekonominių aplinkybių arba esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimams, keisti Kredito sutarties Bendrąsias sąlygas, jei toks Sutarties Bendrųjų sąlygų keitimas nesukuria papildomų/nepadidina esamų Kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį ir/ar labiau neapsunkina Kredito gavėjo įsipareigojimų vykdymo. Tokio pobūdžio Sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Kredito gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį 10.6.3 punkte numatyta tvarka.

3.4.5. Be atskiro Kredito gavėjo sutikimo (a) perleisti Tretiesiems asmenims iš Sutarties kylančius reikalavimus ir/ar visas kitas iš Sutarties kylančias Kredito davėjo teises ir pareigas, ir/ar (b) pagal sutartį su Trečiuoju asmeniu perkelti iš Sutarties kylančias Kredito davėjo teises ir pareigas Trečiajam asmeniui, ir/ar (c) įkeisti Tretiesiems asmenims iš Sutarties kylančius Kredito davėjo reikalavimus, jei tai nepablogins Kredito gavėjo padėties.

3.4.6. Gauti Kredito gavėjo Asmens duomenis iš Trečiųjų asmenų, tvarkyti Kredito gavėjo Asmens duomenis ir teikti Kredito gavėjo Asmens duomenis Tretiesiems asmenims Kredito gavėjo sutikime tvarkyti Asmens duomenis nustatyta tvarka, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose taikytinuose teisės aktuose numatytų reikalavimų.

3.4.7. Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį.

3.4.8. Atliekant veiksmus Elektroniniais kanalais nustatyti Kredito gavėjo tapatybę:
(a) Jei veiksmai atliekami internetu – pagal elektroninio pašto adresą ir/arba Kredito davėjo suteiktą ID kodą ir/arba laikiną slaptažodį, kurį Kredito gavėjas vėliau pasikeičia į naują savo sukurtą ne trumpesnį kaip 8 simbolių nuolatinį slaptažodį, arba pagal Kredito gavėjui priklausančio mobiliojo parašo duomenis, kai Kredito gavėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijęs mobilųjį parašą ir Kredito davėjo Tinklalapyje nurodyta tvarka pasirenka galimybę būti identifikuotas pagal jam priklausantį mobilųjį parašą.
(b) Jei veiksmai atliekami mobiliuoju telefonu – pagal mobilaus telefono numerį ir/arba Kredito davėjo suteiktą ID kodą ir/arba laikiną slaptažodį, kurį pakeičia į savo susikurtą

3.5. Kredito gavėjas ir Kredito davėjas be aukščiau išvardintų teisių ir pareigų turi ir kitas šioje Sutartyje numatytas teises ir pareigas.

4. SUTARTIES SUDARYMAS. KREDITO SUTEIKIMAS IR KREDITO IŠMOKĖJIMAS

4.1. Registracija:

4.1.1. Kredito gavėjas patvirtina, kad iki šios Sutarties sudarymo Kredito gavėjas atliko šiuos veiksmus:
(a) Kredito davėjo Tinklalapyje pateiktoje Registracijos formoje nurodė savo asmens kodą, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, faktinės gyvenamosios/deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, asmens dokumento rūšį, asmens dokumento numerį, darbovietės pavadinimą, darbovietės adresą, užimamas pareigas. Jei po registracijos Kredito gavėjo Registracijos formoje nurodyti duomenys pasikeitė – informavo Kredito davėją apie pasikeitimus pateikdamas atnaujintą informaciją vartotojo zonoje.
(b) Sutiko/nesutiko, kad Kredito davėjas tiesioginės rinkodaros tikslais turi teisę tvarkyti Sutartyje nurodytus Kredito gavėjo Asmens duomenis.
(c) Susipažino bei sutiko su Kredito gavėjo sutikimo tvarkyti Asmens duomenis sąlygomis.
(d) Tinklalapyje nustatyta tvarka patvirtino Registraciją ir Kredito gavėjo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bei apmokėjo Registracijos mokestį iš Kredito gavėjo asmeninės sąskaitos.

4.2. Sutarties sudarymas ir Kredito suteikimas:

4.2.1. Kredito gavėjas yra informuotas, jog prieš sudarydamas šią Sutartį, jis privalo suteikti Kredito davėjo reikalaujamą informaciją apie Kredito gavėjo skolines prievoles, kurių refinansavimui suteikiamas Kreditas, pateikti Kredito davėjui minėtas skolines prievoles patvirtinančius įrodymus (skenuotas paskolų sutarčių, kt. dokumentų kopijas), bei privalo išsamiai susipažinti su standartine informacija apie Kreditą ir Sutarties projektu, jeigu Kredito gavėjas paprašė Kredito davėjo pateikti Sutarties projektą, kurie Kredito gavėjui pateikti patvariojoje laikmenoje ir yra bet kuriuo metu prieinami Kredito gavėjui prisijungus prie vartotojo zonos.

4.2.2. Kai Sutartis sudaroma internetu, Kredito gavėjui prisijungus prie vartotojo zonos Tinklapyje:

4.2.2.1. Kredito gavėjui Tinklalapyje nustatyta tvarka patvirtinus Registraciją, Kredito gavėjo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis ir pateikus Kredito paraišką bei Kredito davėjo reikalaujamą informaciją apie Kredito gavėjo skolines prievoles, kurių refinansavimui suteikiamas Kreditas, ir minėtas skolines prievoles patvirtinančius įrodymus (skenuotas paskolų sutarčių, kt. dokumentų kopijas), Kredito davėjas pateikia Kredito gavėjui standartinę informacija apie Kreditą bei, jei Kredito gavėjas to paprašo, Sutarties projektą, patvariojoje laikmenoje kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų 4.2.1 punkte. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjui pateikta standartinė informacija apie Kreditą ir/ar Sutarties projektas nėra laikomas Kredito davėjo pasiūlymu sudaryti Sutartį (oferta). Sutartis bus laikoma sudaryta tik tuomet, kai Kredito gavėjas Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.2.2 punkte nustatyta tvarka patvirtins Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas ir, esant Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 punkto (a)-(c) papunkčiuose nustatytoms aplinkybėms, Kredito davėjas patvirtins Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas.

4.2.2.2. Kredito gavėjui išsamiai susipažinus su Kredito davėjo pagal Kredito gavėjo pateiktą Kredito paraišką ir refinansuotinų skolinių prievolių duomenis suformuluota ir pateikta standartine informacija apie Kreditą bei Sutarties projekto sąlygomis ir norint sudaryti su Kredito davėju Sutartį pagrindinėmis standartinėje informacijoje apie Kreditą pateiktomis sąlygomis, Kredito gavėjas prisijungęs prie vartotojo zonos atlieka šiuos veiksmus:
(a) Nurodo, jog nori sudaryti Sutartį su Kredito davėju pagrindinėmis sąlygomis, kurios buvo nurodytos Kredito gavėjui pateiktoje standartinėje informacijoje apie Kreditą bei Sutarties projekte.
(b) Užpildo Deklaraciją pateikdamas joje tikslią, teisingą ir išsamią informaciją.
(c) Patvirtina sistemos sugeneruotas Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas, kurios atitinka Kredito gavėjui anksčiau pateiktus standartinę informaciją apie Kreditą bei Sutarties projektą.
(d) Patvirtina, jog yra informuotas, jog Sutartis bus sudaryta ir Kreditas bus suteiktas Sutarties nustatyta tvarka tik tuomet, jei egzistuoja visos Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 (a) - (c) papunkčiuose nurodytos sąlygos ir Kredito davėjas patvirtina Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.3 punkte nustatyta tvarka.

4.2.3.Kredito gavėjui atlikus visus Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.2 punkte nurodytus veiksmus ir esant visoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 (a) – (c) papunkčiuose nurodytoms sąlygoms, Kredito davėjas per 1 (vieną) valandą Kredito davėjo darbo valandomis elektroniniu paštu/SMS žinute informuoja Kredito gavėją, kad:
(a) Kredito davėjas sutinka suteikti Kreditą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, ir
(b) Kredito davėjas patvirtina Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas, kurias Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.2.2 punkte nustatyta tvarka jau yra patvirtinęs Kredito gavėjas. Sutartis yra laikoma sudaryta Sutarties Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose nurodytomis sąlygomis nuo šio Kredito davėjo pranešimo apie Sutarties sudarymą pateikimo/išsiuntimo Kredito gavėjui momento.

4.2.4. Sudarius Sutartį ir esant visoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 punkto (a) - (c) papunkčiuose nustatytoms sąlygoms, Kredito davėjas nedelsdamas, iš karto po Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.3 punkte nurodyto pranešimo apie Sutarties sudarymą išsiuntimo, Kredito gavėjui pateikia mokėjimo pavedimą, kuriuo nurodoma pervesti Kredito sumą. Kredito davėjas Kredito sumą (jos dalį), skirtą refinansuoti Kredito gavėjo įsiskolinimus, perveda tiesiogiai į Kredito gavėjo nurodytų kreditorių (-iaus), kurių naudai susidariusio įsiskolinimo refinansavimui suteikiamas Kreditas, banko sąskaitas. Kredito sumos dalį, viršijančią refinansuojamų įsisikolinimų sumą, Kredito davėjas perveda į Kredito gavėjo zonoje nurodytą asmeninę Kredito gavėjo sąskaitą banke.

4.2.5. Kredito davėjas, įvertinęs Kredito gavėjo mokumą ir Kredito gavėjo pateiktos Kredito paraiškos duomenis, turi teisę pasiūlyti Kredito gavėjui sudaryti Sutartį dėl mažesnės Kredito sumos ar ilgesniam terminui, nei nurodyta Kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje, jeigu pagal informaciją apie Kredito gavėjo mokumą Kredito davėjas padaro pagrįstą išvadą, jog Kredito gavėjas gali būti finansiškai nepajėgus tinkamai sumokėti Kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytą Kreditą ir susijusias sumas.

4.2.5.1. Pasiūlymas dėl mažesnės Kredito sumos ir/ar ilgesnio termino Kredito gavėjui pateikiamas www.paskoliukas.lt Vartotojo zonoje ir matomas klientui prisijungus. Apie pasiūlymą susipažinti su siūlomomis refinansavimo sutarties sąlygomis Kredito gavėjas informuojamas išsiunčiant pranešimą el.paštu ir SMS žinute.

4.2.5.2. Kredito gavėjui išsiunčiamas tokio turinio laiškas: „Įvertinus Jūsų gaunamas pajamas ir turimus įsipareigojimus, galime suteikti kreditą iki {kintamasis} EUR iki {kintamasis} mėnesių terminui“. Šiai sumai ar/ir terminui patvirtinti, kredito gavėjas turi prisijungti prie vartotojo zonos ir pasirinkti siūlomą sumą ir terminą, pateikdamas naują paraišką.

4.2.5.3. Sudarius Sutartį Kredito davėjo pasiūlytomis sąlygomis ir esant visoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 punkto (a) - (c) papunkčiuose nustatytoms sąlygoms, Kredito davėjas nedelsdamas pateikia Kredito gavėjui mokėjimo pavedimą (-us), kuriuo (-iais) nurodoma pervesti Kredito sumą į kreditoriaus (-ių), kurio naudai susidariusio įsiskolinimo refinansavimui suteikiamas Kreditas, sąskaitą, o refinansuojamus įsisikolinimus viršijančią Kredito sumos dalį – į Kredito gavėjo teikiant Kredito paraišką nurodytą asmeninę sąskaitą.

4.2.6. Nepaisant Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.3 punkto nuostatų, Kredito davėjas neatsako už pavėluotai atliktus arba neatliktus banko ar kitos mokėjimą priimančios ir/ar vykdančios finansų įstaigos mokėjimo nurodymus suteikiant Kreditą, jei tai įvyko ne dėl Kredito davėjo kaltės, o dėl banko ar kitos mokėjimą priimančios ir/ar vykdančios finansų įstaigos ir/ar Trečiųjų asmenų, nesusijusių su Kredito davėju, kurių veiksmų Kredito davėjas negali kontroliuoti ir įtakoti, kaltės ar ryšio kanalų sutrikimo, jeigu ryšių kanalų sutrikimai kilo ne dėl Kredito davėjo kaltės ir Kredito davėjas neturėjo galimybės jų iš anksto numatyti, ir jei Kredito davėjas įrodo, jog tai įvyko dėl ryšio kanalų arba trečiųjų asmenų kaltės.

5. KREDITO GRĄŽINIMAS IR IŠANKSTINIS GRĄŽINIMAS

5.1. Kredito gavėjas įsipareigoja ir privalo grąžinti visą Kredito sumą Kredito grąžinimo dieną, arba, kai tai numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, Kredito sumą grąžinti atskiromis įmokomis, kurių dydis ir periodiškumas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. Kreditas grąžinamas ir kiti mokėjimai pagal Sutartį atliekami mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą Kredito davėjo banko sąskaitą. Kredito gavėjo pasirinkimu, išreikštu Tinklalapyje nustatyta tvarka, mokėjimai pagal Sutartį gali būti atliekami ir kitais Kredito davėjo Tinklalapyje numatytais mokėjimo būdais (įskaitant, bet neapsiribojant tiesioginiu lėšų nuskaitymu iš Kredito gavėjo nurodytos mokėjimo sąskaitos, Kredito gavėjui pateiktos Kredito davėjo elektroninės sąskaitos apmokėjimo automatiniu Kredito gavėjo lėšų pavedimu), kai pagal taikytinus teisės aktus Kredito davėjas ir Kredito gavėjas šios Sutarties vykdymo tikslais turi teisę tokiais mokėjimo būdais naudotis, ir kai Kredito gavėjas yra sudaręs sutartis su Kredito davėju ar Trečiaisiais asmenimis ir/ar davęs reikiamus sutikimus, jei tokios sutartys/sutikimai yra reikalingi, kad būtų galima naudotis atitinkamu mokėjimo būdu.

5.2. Kredito grąžinimas prieš pasibaigiant Kredito terminui:

5.2.1. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti Kreditą ar jo dalį nepasibaigus Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytam Kredito terminui, t.y. anksčiau nei Specialiosiose sąlygose nustatyta Kredito grąžinimo diena.

5.2.2. Kredito gavėjui savo iniciatyva grąžinant Kreditą ar jo dalį prieš pasibaigiant Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytam Kredito terminui, Kredito gavėjas kartu su grąžinama Kredito suma privalo sumokėti ir iki išankstinio grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitas Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias išlaidas ir mokesčius.

5.2.3. Tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas Kreditas ar jo dalis viršija 2320 Eur (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt eurų) per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad Kredito gavėjas sumokėtų kompensaciją, lygią 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito dalies, bet ne didesnę nei palūkanų suma, kurią Kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Kreditą grąžintų Kredito sutartyje nurodytu laiku.

5.2.4. Norėdamas grąžinti Kreditą ar jo dalį prieš Sutartyje nustatyto Kredito termino pabaigą, Kredito gavėjas privalo prieš 5 (penkias) dienas nuo planuojamo išankstinio Kredito ar jo dalies grąžinimo elektroniniais kanalais informuoti Kredito davėją apie planuojamą išankstinį grąžinimą ir planuojamą prieš terminą grąžinti Kredito sumą ir dieną, kurią planuoja sumokėti anksčiau termino grąžinamą Kreditą (jo dalį) ir kartu su juo pagal Sutartį mokėtinas sumas. Dėl išankstinio grąžinimo Kredito gavėjas gali kreiptis vienu iš dviejų būdų:

5.2.4.1. grąžinant gautą Kredito sumą, administravimo mokestį ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 6.2. p. nustatyta tvarka, be jokio išankstinio pranešimo. Tai padaręs, Kredito gavėjas turi teisę į Kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kredito termino laiko, skaičiuojamo nuo Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, administravimo mokestis ir palūkanos. Ši Kredito gavėjo teisė įgyvendinama pateikiant Kredito gavėjo buveinės adresu rašytinį pareiškimą, nurodant Kredito sutarties numerį, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą Kredito terminą ir grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas Kreditas ir palūkanos.

5.2.4.2. kreipiantis į Kredito davėją elektroniniais kanalais (elektroniniu paštu ar kitu būdu, leidžiančiu identifikuoti kredito gavėją) dėl kredito kainos perskaičiavimo prieš atlikdamas išankstinį kredito grąžinimą. Tokiu atveju Kredito gavėjas turi kreiptis į Kredito davėją ne vėliau nei prieš 5 dienas dėl išankstinio grąžinimo ir nurodyti datą, kada pageidauja įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį. Kredito davėjas perskaičiuoja mokėtinas sumas nurodytai datai ir informuoja apie tai Kredito gavėją. Kredito davėjas pareiškia, kad už išansktinį grąžinimą kompensacijos iš Kredito gavėjo nereikalaus.

5.2.5. Kredito davėjas, gavęs tokį Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.2.4 punkte nurodytą Kredito gavėjo pranešimą, per 1 (vieną) darbo dieną informuoja Kredito gavėją apie kartu su prieš Kredito grąžinimo terminą grąžinamą Kreditą (jo dalį) priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų ir kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumą.

5.2.6. Šalys susitaria, kad, jeigu Kredito gavėjas Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.2.4 punkte nurodytame pranešime Kredito davėjui nurodytu laiku Kredito (jo dalies) negrąžina ir nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir kitų Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumų, laikoma, kad Kredito davėjas ketina grąžinti Kreditą bei sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo dieną.

6. PALŪKANOS

6.1. Už faktiškai Kredito davėjo Kredito gavėjui išmokėtą ir negrąžintą Kredito sumą skaičiuojamos ir Kredito gavėjas privalo mokėti Kredito davėjui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas palūkanas už naudojimąsi Kredito davėjo suteiktais pinigais.

6.2. Kredito palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos (imtinai) iki realaus Kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti Kreditą įvykdymo, t.y. iki dienos (imtinai), kuomet visas Kreditas yra faktiškai sugrąžinamas Kredito davėjui. Kreditas laikomas tinkamai (faktiškai) sugrąžintu Kredito davėjui, kai Kredito suma yra įskaitoma į Kredito davėjo sąskaitą.

6.3. Palūkanos yra skaičiuojamos pagal realų kalendorinių dienų skaičių, nustatant, kad metuose yra 365 dienos.

6.4. Palūkanos yra apskaičiuotos ir Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodomos darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą ir palūkanas laikydamasis Kredito grąžinimo grafiko, nustatyto šios Sutarties Specialiosiose sąlygose, Kredito periodiniais mėnesiniais mokėjimais pasibaigus atitinkamo tarpinio periodo mokėjimo terminui. Palūkanos mokamos dalimis, kartu su grąžinamo Kredito dalimi. Palūkanų norma nurodoma visam Kredito sutarties galiojimo laikotarpiui.

6.5. Jeigu Kreditas šios Sutarties nustatyta tvarka grąžinamas prieš terminą, priskaičiuotos palūkanos mokamos kartu su prieš terminą grąžinamu Kreditu ar jo dalimi.

7. MOKESČIAI IR IŠLAIDOS

7.1. Kredito gavėjas įsipareigoja laiku ir pilnai mokėti Kredito davėjui visus kitus (t.y. kitus nei Sutarties 6 skyriuje nurodytos palūkanos) Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytus mokesčius ir išlaidas, sudarančius Bendrą vartojimo kredito kainą. Šie mokesčiai ir išlaidos bei jų dydžiai yra išvardinti Sutarties Specialiosiose sąlygose.

7.2. Kadangi Kredito davėjas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikia Kredito gavėjui Kreditą(-us), bet neteikia jokių kitų mokėjimo ir/ar finansinių paslaugų, Kredito gavėjas pats padengia visas jo pagal šią Sutartį atliekamų mokėjimų išlaidas (mokesčius), taikomus atitinkamos kredito ar mokėjimo įstaigos, priimančios ir/ar vykdančios atitinkamus Kredito gavėjo pagal šią Sutartį atliekamus mokėjimus, įskaitant komisinius mokesčius ir išlaidas bankui ar kitai finansų įstaigai, kurioje yra Kredito gavėjo sąskaita, už Kredito davėjo sumokamų sumų (jeigu tokių būtų) įskaitymą į Kredito gavėjo sąskaitą, taip pat visus komisinius mokesčius ir išlaidas bankui ar kitai mokėjimo įstaigai už Kredito gavėjo mokėjimo pavedimus, atliekamus Kredito gavėjo finansiniams įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti, taip pat visus mokesčius, susijusius su mobiliojo elektroninio parašo naudojimu pagal Kredito gavėjui mobiliojo ryšio paslaugas teikiančio operatoriaus nustatytus tarifus. Tačiau mokestį bankui, kuriame yra Kredito davėjo sąskaita, už pinigų įskaitymą į Kredito davėjo sąskaitą sumoka pats Kredito davėjas. Aiškumo dėlei, šiame punkte minimi mokesčiai ir išlaidos mokėtinos Kredito gavėjo kredito ar mokėjimo įstaigoms, priimančioms ir/ar vykdančioms pagal šią Sutartį atliekamus mokėjimo pavedimus, nėra įskaičiuojami į Bendrą vartojimo kredito kainą.

7.3. Kredito gavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartyje nustatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų, Kredito gavėjas privalo kompensuoti Kredito davėjui išlaidas, kurias jis patyrė Kredito davėjo teisių pagal šią Sutartį gynimui, išsaugojimui ir įgyvendinimui (įskaitant, bet neapsiribojant, priminimo žinučių ir laiškų Kredito gavėjui siuntimo išlaidas, išlaidas teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, Kredito gavėjo įsiskolinimo Kredito davėjui išieškojimo ir kt. išlaidas). Aiškumo dėlei, šiame punkte minimos išlaidos nėra įskaičiuojamos į Bendrą vartojimo kredito kainą ir mokamos Kredito gavėjo papildomai prie Bendros Kredito gavėjo mokamos sumos.

8. MOKĖJIMAI

8.1. Visi Kredito gavėjo mokėjimai pagal šią Sutartį Kredito davėjui yra atliekami ta pačia valiuta, kuria jie yra nurodyti Sutarties Specialiosiose sąlygose.

8.2. Visus mokėjimus pagal šią Sutartį, įskaitant bet neapsiribojant, Kredito grąžinimą, palūkanų mokėjimą, kitų pagal šią Sutartį mokėtinų mokesčių ir sumų mokėjimą, Kredito gavėjas įsipareigoja atlikti Sutartyje nustatytais terminais pervesdamas atitinkamas sumas į Kredito davėjo Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą banko sąskaitą, arba, Kredito gavėjo pasirinkimu, išreikštu Tinklalapyje nustatyta tvarka, mokėjimai pagal Sutartį gali būti atliekami ir kitais Kredito davėjo Tinklalapyje numatytais mokėjimo būdais (įskaitant, bet neapsiribojant tiesioginiu lėšų nuskaitymu iš Kredito gavėjo nurodytos mokėjimo sąskaitos, Kredito gavėjui pateiktos Kredito davėjo elektroninės sąskaitos apmokėjimo automatiniu Kredito gavėjo lėšų pavedimu), kai pagal taikytinus teisės aktus Kredito davėjas ir Kredito gavėjas šios Sutarties vykdymo tikslais turi teisę tokiais mokėjimo būdais naudotis, ir kai Kredito gavėjas yra sudaręs sutartis su Kredito davėju ar Trečiaisiais asmenimis ir/ar davęs reikiamus sutikimus, jei tokios sutartys/sutikimai yra reikalingi, kad būtų galima naudotis atitinkamu mokėjimo būdu. Kredito gavėjas, vykdydamas mokėjimus pagal šią Sutartį mokėjimo pavedimu, mokėjimo dokumentų skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ privalo nurodyti savo asmens kodą, o jei Kredito gavėjui yra suteiktas daugiau nei vienas Kreditas, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas ir Kredito, už kurį yra mokama, unikalus numeris. Kai už Kredito gavėją mokėjimus atlieka Tretysis asmuo, jis privalo nurodyti Kredito gavėjo vardą, pavardę, asmens kodą, ir Kredito, už kurį yra mokama, unikalų numerį (jei Kredito gavėjui yra suteiktas daugiau nei vienas Kreditas). Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, ir jei nesant tokios informacijos Kredito davėjas negali aiškiai priskirti tokio mokėjimo kaip mokėjimo, atlikto Kredito gavėjo finansiniams įsipareigojimams pagal šią Sutartį padengti, Kredito davėjas tokiu pavedimu jam pervestas lėšas turi teisę grąžinti pavedimą atlikusiam asmeniui per 3 darbo dienas į sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas.

8.3. Jeigu diena, kurią turi būti atliktas mokėjimas pagal Sutartį, yra ne darbo diena ar oficialios šventės diena Lietuvos Respublikoje, pagal Sutartį ne darbo dieną mokėtina suma turi būti atitinkamos Šalies sumokėta iš karto po jos einančią pirmą darbo dieną.

8.4. Šalys susitaria, kad Kredito davėjo iš Kredito gavėjo pagal šią Sutartį gautos sumos (įmokos) paskirstomos tokia tvarka:

8.4.1 Pirma eile – skiriamos Kredito davėjo turėtoms išlaidoms, kurias jis patiria siekdamas apginti ir įgyvendinti savo teises pagal Sutartį tais atvejais kai Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant, priminimo žinučių ir laiškų Kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos) padengti.

8.4.2. Antra eile – skiriamos Netesyboms padengti.

8.4.3. Trečia eile – skiriamos pirmiausia palūkanoms už tolesnį naudojimąsi Kreditu suėjus Kredito grąžinimo terminui, po to Kredito grąžinimo dienai apskaičiuotai Bendrai vartojimo kredito kainai, po to Kreditui (ar jo daliai) padengti.

8.4.4. Ketvirta eile – skiriamos kitiems mokėjimams pagal Sutartį vykdyti.

8.5. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę sumą nei reikalinga jo įsipareigojimams Kredito davėjui pagal šią Sutartį padengti:

8.5.1. Kredito davėjas informuoja Kredito gavėją apie esančią permoką;

8.5.2. Kredito gavėjas turi teisę pateikti elektroniniu paštu/Elektroniniais kanalais Kredito davėjui pasirašytą prašymą dėl permokos grąžinimo.

8.5.3. Permokėtą sumą Kredito davėjas perveda į Kredito gavėjo prašyme nurodytą sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas nuo Kredito gavėjo prašymo, išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.5.5 punkte nurodytą išimtį, kuomet permoka ar jos dalis Kredito gavėjui negrąžinama. Kredito davėjas iš grąžintinos permokos sumos turi teisę išskaičiuoti sumas, reikalingas padengti Kredito davėjo patirtas išlaidas atitinkamam mokėjimo pavedimui pateikti ir įvykdyti.

8.5.4. Kredito gavėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamų sumų pervedimo Kredito davėjui nepateikus prašymo grąžinti permoką, Kredito davėjas turi teisę pervesti permoką į tą asmeninę Kredito gavėjo sąskaitą iš kurios ji buvo sumokėta, išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.5.5 punkte nurodytą išimtį, kuomet permoka ar jos dalis Kredito gavėjui negrąžinama.

8.5.5. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti grąžinti permoką ir nukreipti permokos sumą Kredito gavėjo pradelstų įsipareigojimų pagal kitas tarp Šalių sudarytas sutartis dengimui, jei tokių būtų. Šalys susitaria, kad negrąžinamos permokos, jeigu jų suma nėra pakankama arba yra lygi sumai, reikalingai su permokos grąžinimu susijusiems banko mokesčiams sumokėti. Dėl neekonomiškumo bet kuriuo atveju nėra grąžinamos permokos, kurių suma neviršija 1,45 EUR (vieno euro 45 euro ct.).

8.5.6. Kredito gavėjui sumokėjus sumą, didesnę nei Specialiosiose sąlygose nurodytame Kredito grąžinimo grafike numatyta Mėnesinė įmoka, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs, šios Mėnesinės įmokos ir faktiškai sumokėtos sumos skirtumas nėra laikomas permoka. Šis skirtumas nėra grąžinamas, o įskaitomas kaip pagal Kredito grąžinimo grafiką po apmokėtosios einančios Mėnesinės įmokos dalinis apmokėjimas. Jeigu per didelė Mėnesinė įmoka sumokama apmokant paskutinę įmoką pagal Kredito grąžinimo grafiką, taikoma šios Sutarties 8.5.1 – 8.5.5 punktuose nustatyta tvarka.

8.6. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjui palūkanos už Kredito gavėjo permoką bet kuriuo atveju nebus skaičiuojamos ir mokamos.

8.7. Laikoma, kad Kredito gavėjas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimą pervesti Kreditą, Bendrą vartojimo kainą ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas į Kredito davėjo banko sąskaitą, kai tokios sumos yra įskaitomos į Kredito davėjo banko sąskaitą.

9. SUTARTIES NEVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Jeigu Kredito gavėjas grąžintino Kredito ar jo dalies nesumoka laiku į Sutartyje numatytą Kredito davėjo sąskaitą arba jeigu Sutartis yra nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais, tai už naudojimąsi negrąžintu Kreditu (jo dalimi) iki visiško faktinio Kredito grąžinimo Kredito davėjui dienos toliau skaičiuojamos ir Kredito gavėjas privalo mokėti Kredito davėjui Sutarties Bendrųjų sąlygų 6 skyriuje bei Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 Skyriuje nurodytas palūkanas, bet už laikotarpį, ne ilgesnį nei reglamentuoja taikytinų teisės aktų reikalavimai. Nuo laiku nesumokėtos Kredito sumos (ar jos dalies) skaičiuojamos palūkanos atlieka mokėjimo funkciją ir nėra kompensuojamojo pobūdžio. Kompensacinės palūkanos ar netesybos nuo vėluojamos grąžinti Kredito sumos (ar jos dalies) nėra skaičiuojamos.
Jeigu Kredito gavėjas mokėtinas palūkanas, kitas Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias sumas, bet kokį kitą mokėjimą pagal Sutartį (išskyrus Kreditą) ar bet kurios iš šių sumų dalies nesumoka laiku į Sutartyje numatytą Kredito davėjo sąskaitą arba Sutartis yra nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais, tai už visas tokias laiku nesumokėtas sumas yra skaičiuojami ir Kredito gavėjas privalo mokėti Kredito davėjui 0,05 procentų dydžio delspinigius (Netesybas) į dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų sumų, iki atitinkamos sumos bus pilnai ir tinkamai sumokėtos Kredito davėjui, bet už laikotarpį, ne ilgesnį nei reglamentuoja taikytinų teisės aktų reikalavimai.
Netesybų sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo, neatideda pradelstų mokėjimo terminų bei neapriboja Kredito davėjo teisės Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti Kreditą ir sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą ir kitas pagal Sutartį Kredito gavėjo Kredito davėjui mokėtinas sumas.

9.2. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjui laiku negrąžinus Kredito (jo dalies) ir/ar nesumokėjus Bendros vartojimo kredito kainos (jos dalies) bei kitų įsiskolinimų pagal šią Sutartį, Kredito davėjas turi teisę pavesti skolos išieškojimą Trečiajam asmeniui (-ims), pvz., skolų išieškojimo bendrovėms ar kreiptis į teismą.

9.3. Jei esant visoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.2 – 4.2.5 punktuose nurodytoms Kredito suteikimo ir lėšų išmokėjimo sąlygoms Kredito davėjas neperveda Kredito į Kredito gavėjo nurodytų kreditorių (-iaus), kurių naudai susidariusio įsiskolinimo refinansavimui suteikiamas Kreditas, banko sąskaitą ir/ar į Kredito gavėjo banko sąskaitą (kai suteikiamas Kredito suma viršija refinansuojamų įsiskolinimų sumą) Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.4 punkte nustatyta tvarka ir terminais, Kredito davėjas privalo suteikti Kredito gavėjui Kreditą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sumokėti Kredito gavėjui 0,05 procentų dydžio delspinigius į dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteikto Kredito sumos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą kalendorinę dieną po Sutarties sudarymo ir skaičiuojami iki Kredito suteikimo dienos, bet ne ilgiau nei reglamentuoja taikytinų teisės aktų reikalavimai.

9.4. Kredito davėjui sudarius šią Sutartį Bendrųjų sąlygų 4.2.3 punkte nustatyta tvarka, tačiau pažeidžiant šią Sutartį atsisakius suteikti Kreditą, Kredito davėjas privalo sumokėti Kredito gavėjui 14,48 EUR (keturiolikos eurų 48 euro ct.) baudą.

9.5. Šalis įsipareigoja atlyginti kitos Sutarties Šalies dėl pirmosios Šalies įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius tiek, kiek tokių nuostolių nepadengia Sutartyje numatytos ir sumokėtos palūkanos už laiku negrąžintą Kreditą ar (jo dalį) ir/ar Netesybos.

9.6. Kredito davėjas neatsako už saugų prietaisų ir programinės įrangos, kuria Kredito gavėjas naudojasi Sutarčiai Elektroniniais kanalais sudaryti bei vykdyti ir/ar kurią Kredito gavėjas naudoja naudodamasis Kredito davėjo Elektroniniais kanalais teikiamomis paslaugomis, naudojimą. Saugiu tokių prietaisų ir programinės įrangos naudojimu turi pasirūpinti pats Kredito gavėjas.
Tuo atveju, kai siekdamas pasinaudoti Kredito davėjo paslaugomis Kredito gavėjas naudojasi mobiliuoju elektroniniu parašu, Kredito gavėjas: prisiima visą riziką, susijusią su elektroninio parašo formuojančios įrangos bei ta įranga perduodamų duomenų saugumu; nereiškia jokių pretenzijų Kredito davėjui pakeitus sertifikavimo paslaugų teikėją; yra informuotas, jog Kredito davėjas neprisiima atsakomybės dėl bet kokių galimų techninių mobiliojo elektroninio parašo paslaugos veikimo sutrikimų; yra informuotas ir sutinka, kad šis sutikimas bei visos sudarytos sutartys po patvirtinimo, visa apimtimi būtų taikomos ir šį sutikimą patvirtinus mobiliu elektroniniu parašu, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimą užtikrinti mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos saugumą, neperduoti elektroninio parašo formuojančios įrangos kitam asmeniui; tais atvejais, kai duomenų praradimas susijęs su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais, įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti teisėsaugos organams; nereikš jokių pretenzijų bendrovei dėl nuostolių, atsiradusių dėl mobiliojo elektroninio parašo formuojančios įrangos ar ta įranga perduodamų duomenų praradimo ar atskleidimo kitiems asmenims.

9.7. Kredito davėjas neatsako už pasekmes, Kredito gavėjui netinkamai įvykdžius Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.3 – 3.1.5 ir 9.6 punktuose nustatytus reikalavimus.

9.8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui. Šalis gali remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis tik jeigu pranešė kitai Šaliai apie tokios aplinkybės atsiradimą ir jų įtaką Sutarties vykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo. Šio punkto nuostatos neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

9.9. Jeigu Sutarties sudarymo metu Kredito gavėjui suteikto Kredito atžvilgiu taikytinai Bendrajai vartojimo kredito kainai buvo pritaikytos nuolaidos (mažesnės nei įprastai Sutarties sudarymo dieną tokio dydžio bei termino teikiamiems Kreditams taikytinos palūkanos ir/ar į Bendrąją vartojimo kredito kainą įeinančios sumos), bei apie tokias nuolaidas Sutarties sudarymo metu Kredito gavėjas buvo informuotas duomenis apie taikomas nuolaidas nurodant Tinklalapyje ir Sutarties Specialiosiose sąlygose, tai tuo atveju, jei Kredito gavėjas vėluoja Sutartyje numatytais terminais atlikti pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, nuolaidos Kredito gavėjo vėluojamiems sumokėti mokėjimams netaikomos, o Kredito gavėjas moka Sutarties sudarymo dieną Kredito gavėjui suteikto Kredito atžvilgiu taikytą įprastą Bendrąją vartojimo kredito kainą, informacija apie kurios dydį Sutarties sudarymo dieną buvo pateikta Tinklalapyje ir yra nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose.
Jei Kredito gavėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus Kredito grąžinimo grafike nustatytomis datomis ir sumomis vykdyti Mėnesines įmokas, Bendros vartojimo kredito kainos nuolaidos likusiai negrąžintai Kredito sumos daliai nėra taikomos.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, KREDITO TERMINO PRATĘSIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja Šalims sudarius (t.y. abiem Šalims patvirtinus) Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas ir galioja iki visiško Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Aiškumo dėlei, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Šalims sudarius Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas ir jokie kiti papildomi susitarimai ir/ar dokumentai Sutarties sudarymui ir įsigaliojimui nėra reikalingi. Kredito davėjui pervedus Kreditą į Kredito gavėjo sąskaitą laikoma, kad Kreditas suteiktas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

10.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, išskyrus Sutartyje aiškiai numatytus atvejus, kuomet Sutarties Bendrosios sąlygos gali būti keičiamos Kredito davėjo vienašališkai.

10.3. Kredito termino pratęsimas:

10.3.1. Kredito gavėjas turi teisę šioje Sutartyje ir Tinklalapyje nustatyta tvarka ir sąlygomis prašyti Kredito davėjo pratęsti Sutartyje nustatytą Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) ar jo dalies grąžinimo terminą:

10.3.1.1. Kredito gavėjas prašymą pratęsti atskiros Kredito mėnesinės įmokos (ar jos dalies) grąžinimo terminą gali pateikti iki Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos atitinkamos Kredito įmokos mokėjimo dienos bei per 5 (penkias) po Specialiosiose sąlygose numatytos Kredito mėnesinės įmokos mokėjimo dienos einančias dienas (imtinai), jeigu nuo paskutinio Kredito gavėjo prašymu atlikto Kredito įmokos termino pratęsimo yra praėję ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) dienų. Jeigu Kredito gavėjas pradelsė ir nesumokėjo Kredito mėnesinės įmokos ir/ar Bendros vartojimo kredito kainos ir kitų pagal Sutartį mokėtinų sumų ilgiau kaip 5 (penkias) po Specialiosiose sąlygose numatytos Kredito mėnesinės įmokos mokėjimo dienos einančias dienas, arba nuo paskutinio Kredito gavėjo prašymu atlikto Kredito mėnesinės įmokos termino pratęsimo yra praėję mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) dienų, Kredito davėjas turi teisę nepratęsti Kredito įmokos ar jos dalies grąžinimo termino. Terminas Kredito mėnesinei įmokai sumokėti pratęsiamas ne ilgesniam laikotarpiui, nei Specialiosiose sąlygose numatyta Kredito įmokos, einančios iš karto po prašomos pratęsti įmokos, sumokėjimo data.

10.3.2. Terminas gali būti pratęsiamas tik visai negrąžintai Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) ar jo(s) dalies sumai (terminas, nesumokėjus iki Kredito termino pratęsimo priskaičiuotas palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius ir išlaidas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas, negali būti pratęsiamas). Kredito gavėjui prašant Kredito davėjo pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą, Kredito gavėjas privalo sumokėti iki Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitas Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias išlaidas bei mokesčius, ir/ar Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas (pvz. už priminimų grąžinti Kreditą siuntimą), jei jos buvo pradėtos skaičiuoti.

10.3.3. Kredito termino pratęsimo tvarka ir sąlygos:
(a) Norėdamas pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą, Kredito gavėjas Tinklalapyje nustatyta tvarka ir forma pateikia Kredito davėjui paraišką pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą.
(b) Kredito gavėjui užpildžius ir pateikus paraišką pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą, Kredito gavėjui Kredito gavėjo zonoje pateikiamas Susitarimo dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo projektas dėl Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) (ar jo dalies), kurio terminą prašoma pratęsti, ir informacija apie iki Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų, kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių ir išlaidų sumą, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjas informuojamas, kad dėl Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo keisis ir po pratęsimo mokėtinam Kreditui (ar jo daliai) yra nustatoma nauja Bendra vartojimo kredito kaina, kuri nurodoma Kredito gavėjui pateikiamame Susitarimo dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo projekte (aiškumo dėlei pažymima, kad tuo atveju, kai pratęsiamas vienos Kredito mėnesinės įmokos grąžinimo terminas, nauja Bendra vartojimo kredito kaina yra nustatoma ne tik Kredito sumos mėnesinės įmokos, kurios terminas pratęsiamas, atžvilgiu, bet visai po pratęsimo likusiai sumokėti Kredito sumai (ar jos daliai)).
(c) Kredito gavėjui išsamiai susipažinus su jam/jai pateiktu Susitarimo dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo projektu ir norint pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą minėtame susitarimo projekte numatytomis sąlygomis, Kredito gavėjas, prisijungęs prie Kredito gavėjo zonos:
(i) patvirtina, jog nori pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą Susitarimo dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo projekte nustatytomis sąlygomis;
(ii) patvirtina, jog Kredito gavėjo mokumo deklaracijoje, Kredito gavėjo užpildytoje prieš gaunant Kreditą, pateikta informacija patvirtinimo metu yra tiksli, teisinga ir išsami, arba tiksliai ir aiškiai išvardina tokios informacijos pasikeitimus;
(iii) patvirtina Susitarimą dėl Sutarties Specialiųjų Sąlygų pakeitimo;
(iv) patvirtina, jog jam buvo paaiškinta ir yra priimtina, kad dėl Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo Bendra vartojimo kredito kaina, apskaičiuota po pratęsimo mokėtinos Kredito sumos atžvilgiu, keisis, nes ji bus perskaičiuojama atsižvelgiant į Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimą ir tokio pratęsimo dieną likusią visą negrąžintą Kredito sumą;
(v) patvirtina, kad Kredito davėjo pateikta informacija apie likusią negrąžintą Kredito sumą, iki Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų, kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių ir išlaidų sumą ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas yra teisinga ir tiksli.

(d) Jeigu Kredito gavėjas patvirtina, kad Kredito gavėjo mokumo deklaracijoje, Kredito gavėjo užpildytoje prieš gaunant Kreditą, pateikta informacija tokio patvirtinimo metu yra tiksli, teisinga ir išsami, Kredito davėjas, gavęs tokį Kredito gavėjo patvirtinimą ir nustatęs, kad Kredito gavėjas, remiantis Kredito davėjo turima informacija, yra pajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus visą Kredito termino pratęsimo laikotarpį, per 1 (vieną) valandą informuoja Kredito gavėją, jog Kredito davėjas patvirtina Susitarimą dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo dėl Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) (ar jo dalies), kurio terminas pratęsiamas.
(e) Atlikus Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3.3 (c) – (d) papunkčiuose nurodytus veiksmus, Kredito davėjas patvarioje laikmenoje pateikia Kredito gavėjui Šalių patvirtintą Susitarimą dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo dėl Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) (ar jo dalies), kurio terminas pratęsiamas.
(f) Šalys susitaria, jog Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminas pratęsiamas ir Susitarimas dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo įsigalioja tik tuomet, kai abi Šalys patvirtina tokį Susitarimą, ir Kredito gavėjas ne vėliau kaip Kredito gavėjo prašyme pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą nurodytą Kredito termino pratęsimo dieną sumoka iki Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo priskaičiuotas palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius ir išlaidas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas (jei taikytina).
(g) Jeigu Kredito gavėjas vietoj Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3.3 (a) (ii) papunktyje nurodyto patvirtinimo dėl Kredito gavėjo mokumo deklaracijoje pateiktų duomenų nurodo, jog Kredito gavėjo mokumo deklaracijoje pateikti duomenys pasikeitė, dėl ko Kredito davėjas remdamasis turima informacija mano, kad Kredito gavėjas gali būti nebepajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų visą Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo laikotarpį, Kredito davėjas atsisako pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą ir Kredito gavėjas privalo grąžinti Kreditą ir sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą bei kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Kredito gavėjas dar iki sulaukdamas Kredito davėjo atsisakymo ar sutikimo pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą savo nuožiūra perveda Kredito davėjui lėšas iki Kredito gavėjo paprašyto Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo dienos priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų (priskaičiuotų iki Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) grąžinimo termino ir, jei prašoma pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą po Sutartyje numatytų mokėjimo terminų pažeidimo, – nuo Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) grąžinimo dienos iki Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo dienos), kitų Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių ir išlaidų sumų, ir/ar Netesybų ir/ar kitų pagal Sutartį mokėtinų sumų padengimui, Kredito gavėjas sutinka jog tokios Kredito gavėjo pervestos lėšos Kredito davėjui atsisakius pratęsti Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) terminą būtų panaudotos Kredito gavėjo įsiskolinimui pagal Sutartį padengti.

10.3.4. Jeigu Kredito gavėjas neatlieka Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3.3 (c) papunktyje nurodytų veiksmų ir/ar prašyme pratęsti Kreditą nurodytu laiku nesumoka iki Kredito (Kredito mėnesinės įmokos) termino pratęsimo dienos priskaičiuotų palūkanų, kitų Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių ir išlaidų, Netesybų ir/ar kitų pagal Sutartį mokėtinų sumų (jei taikytina), laikoma, kad Susitarimas dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo nebuvo sudarytas ir Kredito gavėjas privalo grąžinti Kreditą (ar Kredito mėnesinę įmoką) bei sumokėti Bendrą kredito kainą Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito (ar Kredito mėnesinės įmokos) grąžinimo dieną.

10.3.5. Aiškumo dėlei, Kredito davėjas turi teisę savo nuožiūra dėl kitų pagrįstų priežasčių nei Kredito gavėjo mokumas atsisakyti pratęsti Kredito terminą, apie tai informuodamas Kredito gavėją.

10.3.6. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas savo nuožiūra keistų Kredito termino pratęsimo tvarką, iš anksto informuodamas apie tai Kredito gavėją Sutartyje nustatyta tvarka.

10.4. Kredito gavėjo teisė atsisakyti Sutarties:

10.4.1. Kredito gavėjo teisė atsisakyti Sutarties Apsisprendimo laikotarpiu:

10.4.1.1. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, Apsisprendimo laikotarpiu (t.y. per dvi kalendorines dienas) gali atsisakyti Sutarties ir grąžinti Kredito davėjui išmokėtą Kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Apsisprendimo laikotarpis prasideda nuo Kredito lėšų pagal sudarytą Sutartį išmokėjimo Sutartyje nustatyta tvarka dienos.

10.4.1.2. Kredito gavėjas, norėdamas Apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Kredito lėšų pagal sudarytą Sutartį išmokėjimo dienos: (a) elektroniniu paštu, paštu arba trumpąja SMS žinute pranešti apie Sutarties atsisakymą Kredito davėjui; ir (b) mokėjimo pavedimu į Kredito davėjo sąskaitą grąžinti Kredito davėjo išmokėtą Kredito sumą. Kredito gavėjui tinkamai pasinaudojus teise Apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti Sutarties, Kredito davėjas neturi teisės iš Kredito gavėjo reikalauti palūkanų ar jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

10.4.2. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Kredito gavėjas, norėdamas atsisakyti Sutarties, privalo:

10.4.2.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos išsiųsti Kredito davėjui elektroniniu paštu/ paštu raštišką pranešimą apie Sutarties atsisakymą; ir

10.4.2.2. nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos, grąžinti Kredito davėjui:
(a) pagal Sutartį suteiktą Kreditą ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki Kredito grąžinimo dienos; ir
(b) Kredito davėjo viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius, kurie susiję ir/ar kuriuos Kredito davėjas sumokėjo dėl Sutarties su Kredito gavėju sudarymo ir/ar Kredito gavėjui suteikimo. Tokių mokesčių suma yra nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje.

10.5. Kredito gavėjas taip pat gali atsisakyti Sutarties, jeigu Sutartyje pateikta ne visa pagal Vartojimo kredito įstatymą privaloma pateikti informacija arba jeigu Sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos Kredito gavėjo sprendimui sudaryti Sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs. Tokiu atveju Kredito gavėjas gali atsisakyti Sutarties pranešdamas Kredito davėjui apie Sutarties atsisakymą raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Kredito gavėjas turi Kreditą grąžinti mokėdamas Sutartyje nustatyto dydžio Kredito grąžinimo įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti Sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

10.6. Sutarties nutraukimas:

10.6.1. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienašališkai šioje Sutartyje numatytais atvejais.

10.6.2. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, išsiųsdamas Kredito gavėjui išankstinį raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą, kai yra visos šios sąlygos:
(a) Kredito gavėjas yra informuotas apie pradelstą mokėjimą;
(b) Mokėjimas pradelsiamas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų negrąžintos Kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas tris mėnesius iš eilės;
(c) Pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo rašytinio pranešimo įteikimo Kredito gavėjui.
Kredito davėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį taip pat ir kitais įstatymų numatytais pagrindais, išsiųsdamas Kredito gavėjui išankstinį raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą.
Pranešimas dėl Sutarties nutraukimo Kredito davėjo pasirinkimu gali būti siunčiamas paprastu paštu, arba elektroniniu paštu. Sutartis laikoma pasibaigusi praėjus 30 (trisdešimt) dienų po to, kai Kredito gavėjas gavo Kredito davėjo pranešimą apie Sutarties nutraukimą.
Iki Sutarties pabaigos momento, nurodyto Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.6.2 punkto trečioje pastraipoje Kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą paimtą Kreditą, sumokėti iki grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius bei kitus Kredito gavėjo pagal Sutartį Kredito davėjui mokėtinus mokėjimus.

10.6.3. Kredito gavėjas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, išsiųsdamas Kredito davėjui elektroniniu paštu /paštu išankstinį raštišką pranešimą nutraukti Sutartį. Sutartis laikoma pasibaigusia praėjus 30 (trisdešimt) dienų po to, kai Kredito davėjas gavo Kredito gavėjo pranešimą apie Sutarties nutraukimą, ir Kredito gavėjas tinkamai įvykdė visas šios Sutarties sąlygas, t.y. grąžino visus įsiskolinimus ir Sutartyje nustatyta tvarka sumokėjo visas pagal šią Sutartį Kredito davėjui mokėtinas sumas.

10.6.4. Sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų, Netesybų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės grąžinti Kreditą, mokėti palūkanas, Bendrą vartojimo kredito kainą bei kitas Kredito gavėjo Kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

10.6.5. Siekdamos aiškumo Šalys pažymi, kad tuomet, kai Sutartis nutraukiama Kredito gavėjui realizuojant Sutarties 10.4 punkte numatytą teisę atsisakyti Sutarties ar Sutarties 5.2 punkte numatytą teisę grąžinti Kreditą ar jo dalį prieš pasibaigiant Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytam Kredito terminui, Šalys savo teises ir pareigas įgyvendina, bei Sutartis pasibaigia, atitinkamai, Sutarties 10.4 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka. teisę atsisakyti Sutarties ar Sutarties 5.2 punkte numatytą teisę grąžinti Kreditą ar jo dalį prieš pasibaigiant Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytam Kredito terminui, Šalys savo teises ir pareigas įgyvendina, bei Sutartis pasibaigia, atitinkamai, Sutarties 10.4 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

11. KREDITO GAVĖJO IDENTIFIKAVIMAS. ASMENS IR PRISIJUNGIMO DUOMENŲ KEITIMAS. KLIENTŲ INFORMAVIMAS

11.1. Atliekant veiksmus Elektroniniais kanalais, Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas Kredito gavėjo tapatybę nustatytų/identifikuotų:

11.1.1. Jei Kredito gavėjas atlieka veiksmus internetu – pagal elektroninio pašto adresą ir/arba Kredito davėjo suteiktą ID kodą ir/arba slaptažodį, arba pagal Kredito gavėjui priklausančio mobiliojo parašo duomenis, kai Kredito gavėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijęs mobilųjį parašą ir Kredito davėjo Tinklalapyje nurodyta tvarka pasirenka galimybę būti identifikuotas pagal jam priklausantį mobilųjį parašą;

11.1.2. Jei Kredito gavėjas atlieka veiksmus mobiliuoju telefonu – pagal mobilaus telefono numerį ir/arba Kredito davėjo suteiktą ID kodą ir/arba laikiną slaptažodį.

11.2. Prisijungimo duomenų keitimas
Vartotojo zonoje, skiltyje „Mano duomenys“

11.3. Asmens duomenų keitimas
Vartotojo zonoje, skiltyje „Mano duomenys“

11.4. Kredito gavėjo elektroninio pašto adreso keitimas:
Vartotojo zonoje, skiltyje „Mano duomenys“.
Tuo atveju, kai Kredito gavėjas praranda Kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis (vartotojo ID ir laikiną slaptažodį) ir nori juos iš naujo gauti elektroniniu paštu, Kredito gavėjas iš savo asmeninės banko sąskaitos mokėjimo pavedimu sumoka Kredito davėjui Elektroninio pašto adreso keitimo mokestį, mokėjimo paskirtyje nurodydamas elektroninio pašto adresą, į kurį pageidauja pakartotinai gauti prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis. Elektroninio pašto adreso pakeitimas įvyksta ir prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenys naujai nurodytu elektroninio pašto adresu Kredito gavėjui pateikiami, Kredito gavėjui sumokėjus Elektroninio pašto adreso keitimo mokestį šiame Sutarties punkte numatyta tvarka.

11.5. Kredito gavėjo sąskaitos duomenų keitimas
www.paskoliukas.lt sistemoje nurodytos Kredito gavėjo sąskaitos pakeitimas įvyksta, kai Kredito gavėjas iš pageidaujamos naujai naudoti sąskaitos mokėjimo pavedimu sumoka Kredito davėjui Sąskaitos keitimo mokestį, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „Sąskaitos keitimas“. Sąskaitos keitimo mokestį Kredito gavėjas sumoka į Kredito davėjo sąskaitą, esančią tame pačiame banke, kuriame yra Kredito gavėjo pageidaujama naujai naudoti atsiskaitomoji sąskaita, į kurią Kredito gavėjas pageidauja gauti refinansuojamų Kredito gavėjo įsisikolinimų sumą viršijančią Kredito sumos dalį.

11.6. Kredito gavėjo telefono numerio duomenų keitimas:
Vartotojo zonoje, skiltyje „Mano duomenys“.
Tuo atveju, kai Kredito gavėjas praranda Kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis, Kredito gavėjas iš savo asmeninės banko sąskaitos mokėjimo pavedimu sumoka Kredito davėjui Telefono numerio keitimo mokestį, mokėjimo paskirtyje nurodydamas telefono numerį, į kurį pageidauja pakartotinai gauti prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis. Duomenų apie telefono numerį pakeitimas įvyksta ir prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenys naujai nurodytu telefono numeriu Kredito gavėjui pateikiami, Kredito gavėjui sumokėjus Telefono numerio keitimo mokestį šiame Sutarties punkte numatyta tvarka.

11.7.Kredito gavėjo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu:

11.7.1. patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir tikrinti, kaip jie tvarkomi (t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami). Kredito davėjas informaciją apie Kredito gavėjo asmens duomenis ir jų tvarkymą teikia už paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokią informaciją gavėjui Kredito davėjas teikia kartą per kalendorius metus;

11.7.2. reikalauti ištaisyti netikslius, neišsamius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys neteisingi, neišsamūs arba netikslūs (Kredito gavėjas turi teisę tokį reikalavimą išreikšti rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Kredito davėjo tinklalapyje www.paskoliukas.lt nurodytais adresais);

11.7.3. reikalauti, kad Kredito davėjas nedelsdamas neatlygintinai patikrintų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir Kredito gavėjo prašymu nedelsdamas sunaikintų neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai (Kredito gavėjas turi teisę tokį reikalavimą išreikšti rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Kredito davėjo tinklalapyje www.paskoliukas.lt nurodytais adresais);

11.7.4. nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Kredito gavėjas pareiškia, kad supranta, jog iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva” administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas”, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais;

11.7.5. nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Kredito davėjas arba tretysis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys. Jeigu Kredito gavėjas nesutinka, jog būtų tvarkomi jo asmens duomenys, vartojimo kredito sutartis su juo negali būti sudaroma ir/ar turi būti nutraukiama (jei jau sudaryta) atitinkamoje su Kredito gavėju sudarytoje vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.

11.7.6. turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Kredito gavėjas gali atšaukti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis šiais būdais: atlikti 0,01 Eur mokėjimą iš asmeninės banko sąskaitos ir mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Atšaukiu savo sutikimą [vardas, pavardė, asmens kodas]“; parašyti elektroniniu paštu info@paskoliukas.lt iš www.paskoliukas.lt sistemoje registruoto elektroninio pašto adreso ir nurodyti, kad pageidauja atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, bei duomenų tvarkymui remiantis teisiniu pagrindu, o galimybė prisijungti prie sistemos panaikinama tik pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartis, jei klientas yra jas sudaręs su Kredito davėju. Neesant nepadengtų įsipareigojimų pagal sutartis, Kredito gavėjo prieiga prie sistemos panaikinama per 5 dienas nuo to laiko, kai klientas atšaukia savo sutikimą.

11.7.7. Kredito gavėjas turi teisę reikalauti, kad Kredito davėjas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti su juo susijusius duomenis, jei tai galima pagrįsti viena šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Kredito gavėjas atšaukia sutikimą, kurio grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Kredito gavėjas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sajungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės; asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste. Prašymas ištrinti duomenis teikiamas pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildžius prašymą Kredito davėjo buveinėje, kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti arba Kredito gavėjas telefonu +370 690 82201 išsiunčia Kredito davėjui SMS: „PANAIKINTI“. Gavęs minėto turinio SMS, Kredito davėjas ištrina visus Kredito gavėjo duomenis iš www.paskoliukas.lt sistemos.

11.7.8. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, turi teisę reikalauti, kad Kredito davėjas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: a) Kredito gavėjas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Kredito davėjas gali pasitikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Kredito gavėjas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) Kredito davėjui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Kredito gavėjui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; d) Kredito gavėjas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kredito gavėjo priežastis. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Kredito gavėjo sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių. Kredito gavėją, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, Kredito davėjas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

11.7.9. teisę į duomenų perkeliamumą. Pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė identifikuoti jį, Kredito gavėjas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Kredito gavėjui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

11.7.10. Kredito davėjas nepagrįstai nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, įgyvendinant 10.9. punkte nurodytas Kredito gavėjo teises. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

11.7.11. Kredito gavėjas, manydamas, kad jo asmens duomenų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Kredito davėjas pažeidė jo teises bei teisėtus interesus, turi teisę kreiptis į Valstybės duomenų apsaugos inspekciją (elektroninio pašto adresas – ada@ada.lt) arba savo teises ginti kreipiantis į teismą.

11.8. Klientų informavimas

11.8.1. Informacija apie Kreditą ir/ar įsiskolinimus pagal Sutartį Kredito gavėjui teikiama išsiuntus iš Kredito gavėjo mobilaus telefono numerio registruoto sistemoje SMS žinutę Tinklalapyje nurodytu telefono numeriu, įrašius tekstą INFO, ir Kredito davėjui gavus tokią SMS žinutę iš Kredito gavėjo.

11.8.2. Kredito gavėjas SMS žinute gauna Kredito(-ų) informaciją tokią, kokia ji yra Kredito davėjo sistemoje žinutės gavimo momentui.

11.8.3. Informacija apie Kreditą, Kredito gavėjui taip pat teikiama elektroniniu paštu. Informacija Kredito gavėjui teikiama nemokamai, išskyrus 11.8.4 punkte numatytų pažymų teikimą Kredito gavėjo prašymu.

11.8.4. Pagal raštišką Kredito gavėjo prašymą už šiame punkte nurodytą užmokestį Kredito davėjas teikia Kredito gavėjui pažymas (t.y. oficialius Kredito davėjo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu patvirtintus dokumentus) apie su Sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusius duomenis, kredito istoriją santykiuose su Kredito davėju, įsiskolinimo Kredito davėjui nebuvimą ir pan. Minėto pobūdžio pažymos Kredito gavėjui teikiamos, Kredito gavėjo pasirinkimu, siunčiant pažymos kopiją Kredito gavėjo elektroniniu paštu ar originalų pažymos egzempliorių išsiunčiant paštu Sutartyje ar prašyme pateikti pažymą nurodytu adresu, Kredito gavėjui pavedimu sumokėjus į Tinklapyje nurodytą Kredito davėjo banko sąskaitą papildomą 2,90 EUR (dviejų eurų 90 euro ct.) mokestį ir su prašymu pateikus mokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

12. ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

12.1. Kredito davėjo reikalavimu, Kredito gavėjas užtikrina Kredito, palūkanų ir kitų pagal šią Sutartį mokėtinų sumų grąžinimą išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį.

12.2. Parastasis neprotestuotinas vekselis, kurio suma neviršija 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų), yra išduodamas tokia tvarka ir sąlygomis:

12.2.1. Kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.paskoliukas.lt/ paspaudus mygtuką „Pasirašyti vekselį“, vekselio išrašymui būtini Kredito gavėjo duomenys saugiais kanalais yra perduodami UAB „eVekselis.lt“.

12.2.2. Gavusi vekselio išrašymui būtinus duomenis, UAB „eVekselis.lt“ suformuoja paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuris yra pateikiamas Kredito gavėjui patikrinti ir išsiunčia Kredito davėjo duomenų bazėje registruoto Kredito gavėjo mobiliojo telefono numeriu tekstinę žinutę (SMS) su unikaliu vekselio patvirtinimo kodu.

12.2.3. Kredito gavėjui patikrinus UAB „eVekselis.lt“ suformuotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir sutinkant su jo sąlygomis, Kredito gavėjas gali patvirtinti šį vekselį įvesdamas 12.2.2 p. nustatyta tvarka gautą patvirtinimo kodą į specialų lauką ir paspausdamas mygtuką „Pasirašyti vekselį“.

12.2.4. Kredito gavėjo tinkamai patvirtintas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra išsiunčiamas Kredito davėjo duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu.

12.2.5. Šalys susitaria, jog Kredito gavėjo 12.2.1. ir 12.2.3. punktuose atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Kredito davėjo ir UAB „eVekselis.lt“ duomenų bazės išrašas apie Kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje https://www.paskoliukas.lt/ bei tinklalapyje https://www.evekselis.lt/) yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtintas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra laikomas dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir paprastasis neprotestuotinas vekselis, patvirtintas Kredito gavėjo parašu.

12.3. Parastasis neprotestuotinas vekselis, kurio suma didesnė kaip 3000 Eur (trys tūkstančiai eurų), turi būti notarinės formos. Su vekselio išdavimu susijusias notaro išlaidas savo sąskaita dengia Kredito gavėjas. Originalus notaro patvirtintas vekselio egzempliorius yra perduodamas Kredito davėjui.

12.4. Šalys patvirtina, jog šios sutarties 12.2.1 – 12.2.5 punktuose nustatyta tvarka išduotas vekselis yra laikomas Kredito davėjo kaip svetimas turtas užtikrinimo tikslu, t.y. vekselis ir pagal jį gauti apmokėjimai gali būti naudojami tik kaip prievolių pagal šią Sutartį užtikrinimo priemonė.

12.5. Bendra Kredito gavėjo prievolių suma pagal šią Sutartį ir išduotą vekselį jokiais atvejais negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito (su priskaičiuotomis palūkanomis ir/ar netesybomis) suma.

12.6. Kredito davėjas turi teisę pateikti Kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei Kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Kredito davėjas turi teisę reikalauti apmokėjimo pagal vekselį tik ta apimtimi, kiek yra neįvykdytos Kredito gavėjo prievolės pagal šią Sutartį.

12.7. Kredito gavėjo apmokėjimas pagal pateiktą vekselį yra laikomas apmokėjimu ir pagal šią Sutartį ir atvirkščiai – apmokėjimas pagal šią Sutartį reiškia ir apmokėjimą pagal pateiktą vykdyti vekselį.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šiai Sutarčiai (tiek Bendrosioms, tiek Specialiosioms sąlygoms) taikoma bei ji aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Ginčų sprendimas ir nuostolių atlyginimas:

13.2.1. Šalių ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka teisme. Kilus ginčams juos sprendžia Kredito gavėjo gyvenamosios vietos teismas.

13.2.2. Kredito gavėjas manydamas, kad Kredito davėjas vykdydamas šią Sutartį pažeidė Kredito gavėjo teises ar įstatymų saugomus interesus, savo pasirinkimu gali kreiptis ne į teismą, bet pasinaudoti išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Tokiu atveju Kredito gavėjas pirmiausia privalo raštu kreiptis į Kredito davėją ir nurodyti tariamą pažeidimą bei Kredito gavėjo reikalavimus. Kredito davėjas privalo raštu atsakyti į tokią iš Kredito gavėjo gautą pretenziją per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kredito gavėjo prašymo gavimo dienos. Kredito davėjas tokį Kredito gavėjo prašymą nagrinėja nemokamai. Jeigu Kredito davėjas visiškai ar iš dalies sutinka su Kredito gavėjo pretenzija ir reikalavimais, tuomet Kredito gavėjui pateikiamame atsakyme į jo pretenziją nurodoma kokio dydžio ir kokiu būdu bei terminais Kredito davėjas atlygins Kredito gavėjo nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Kredito davėjas vykdydamas šią Sutartį pažeidė Kredito gavėjo teises ar įstatymų saugomus interesus. Kredito davėjas tokiu atveju privalo atlyginti Kredito gavėjo nuostolius, kaip kad nurodyta Kredito davėjo atsakyme į Kredito gavėjo pretenziją, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atsakymo į pretenziją pateikimo Kredito gavėjui, nebent (a) Kredito gavėjas praneša Kredito davėjui jog jo netenkina Kredito davėjo siūlomas nuostolių atlyginimas ir Kredito gavėjas ketina ginti savo teises kreipdamasis į Lietuvos banką arba teismą, arba (b) Kredito gavėjas pateikė Lietuvos bankui prašymą išnagrinėti tokią Kredito gavėjo pretenziją išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka, arba kreipėsi į kompetentingą teismą.
Jeigu Kredito davėjas nesutinka su Kredito gavėjo reikalavimais, Kredito davėjo pagal šį Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.2.2 punktą Kredito gavėjui pateikiamas atsakymas privalo būti išsamus, motyvuotas ir pagrįstas dokumentais. Jeigu Kredito gavėjo netenkina Kredito davėjo pateiktas atsakymas į Kredito gavėjo pretenziją, Kredito gavėjas turi teisę per 3 (tris) mėnesius nuo jį netenkinančio Kredito davėjo atsakymo gavimo dienos dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo nustatyta tvarka.
Jeigu Kredito davėjas neatsakė į Kredito gavėjo pateiktą pretenziją per šio Sutarties punkto pirmoje pastraipoje nurodytą terminą, Kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 3 (tris) mėnesius nuo šio termino pabaigos.

13.3. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai, išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba SMS, arba Kredito davėjo nurodyti Tinklalapyje (jei pranešimai teikiami Kredito davėjo), prilyginami rašytinės formos pranešimams. Bet koks rašytinis ar jam prilygintos formos pranešimas yra laikomas gautu ir su tuo susiję terminai pradedami skaičiuoti, žemiau nurodyta tvarka ir terminais:
(a) Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas laikomas gautu tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 96 (devyniasdešimt šešios) valandos.
(b) SMS žinute išsiųstas pranešimas laikomas gautu tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 36 (trisdešimt šešios) valandos. (c) po 3 (trijų) darbo dienų po to, kai jis buvo išsiųstas paštu.
(d) po 5 (penkių) darbo dienų nuo atitinkamo Kredito davėjo pranešimo paskelbimo Tinklalapyje.
Jeigu Kredito gavėjas pranešimą Kredito davėjui elektroniniu paštu ar SMS žinute siunčia ne Kredito davėjo darbo laiku (a) ir (b) punktuose nurodyti terminai Kredito davėjui įvykdyti tam tikrus veiksmus pradedami skaičiuoti nuo pirmos po to einančios Kredito davėjo darbo laiko valandos. Kredito davėjo ir Kredito gavėjo pranešimai siunčiami paprastu paštu, elektroniniu paštu ar SMS žinute Šalių nurodytais adresais ir telefonų numeriais. Apie Šalių adresų ir/ar telefono numerio pasikeitimą turi būti pranešta per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo adreso ir/ar telefono numerio pasikeitimo, Kredito davėjas apie adreso iri/ar telefono numerio pasikeitimą informuoja elektroniniu paštu arba SMS žinute, kurie yra Kredito gavėjo pateikti Kredito davėjui registracijos metu, taip pat pateikia šią informaciją Tinklalapyje.

13.4 Šalys susitaria, kad Elektroniniais kanalais sudaryta Sutartis su visais jos pakeitimais ir papildymais (jei tokių būtų), Kredito gavėjo sutikimas gauti ir tvarkyti Asmens duomenis, Kredito paraiška turi tokią pačią teisinę galią, kaip rašytinis dokumentas, kad šis valios išreiškimo būdas yra priimtinas ir teisėtas bei turi Šalims tokią pačią galią, kaip ir parašas popieriniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.

13.5 Kitos Sutarties sąlygos yra nurodytos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

13.6. Kredito gavėjas patvirtina, kad jo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kredito gavėjui, bei kad ši Sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus.

Gauti kreditą