DUK

Kodėl buvo atsisakyta man suteikti kreditą?
Kreditas negalėjo būti suteiktas, nes:
• Registracijos metu nurodėte netikslius ar neteisingus duomenis;
• Turite pradelstų įsipareigojimų kitose kredito bendrovėse;
• Esate įrašytas (-a) į skolininkų registrų duomenų bazes (UAB „Creditinfo Lietuva“) ;
• Esate įrašytas (-a) į Lietuvos banko „STOP vartojimo kreditams“ sąrašą;
• Neatitinkate kredito gavėjo statuso www.paskoliukas.lt sistemoje;
• Jūsų kredito istorija neatitinka mūsų taikomos kredito politikos.
Kas yra mobilusis parašas?
Mobilusis elektroninis parašas (m. parašas) – elektroninis asmens parašo ir asmens tapatybės dokumento (paso ar ID kortelės) atitikmuo. Naudojantis m. parašu galima prisijungti prie informacinių interneto sistemų ir pasirašyti elektroninius dokumentus parašu, turinčiu juridinę galią. M. parašas gali priklausyti tik fiziniam asmeniui, turinčiam Lietuvos Respublikos pilietybę.

M. parašo privalumai:
Patogumas. Jungiantis prie elektroninės bankininkystės Jums nebereikės slaptažodžių kortelės ar kodų generatoriaus. Užteks telefono ekrane įvesti su m. parašu gaunamą SPIN kodą.
Saugumas. M. parašo SPIN kodą žinote tik jūs. Jungdamiesi su m. parašu SPIN kodą vedate savo telefone, o tai yra daug saugiau negu slaptažodžio suvedimas interneto svetainėje. Pametus telefoną užtenka užblokuoti SIM kortelę.

Kur įsigyti m.parašą?
M. parašą galite įsigyti mobiliojo ryšio operatorių salonuose, VĮ Registrų centro, bankų klientų aptarnavimo padaliniuose.
Ar galima atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir kaip tai padaryti?
Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Kredito gavėjas gali atšaukti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis šiais būdais: atlikti 0,01 Eur mokėjimą iš asmeninės banko sąskaitos ir mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Atšaukiu savo sutikimą [vardas, pavardė, asmens kodas]“; parašyti elektroniniu paštu info@paskoliukas.ltwww.paskoliukas.lt sistemoje registruoto elektroninio pašto adreso ir nurodyti, kad pageidauja atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, bei duomenų tvarkymui remiantis teisiniu pagrindu, o galimybė prisijungti prie sistemos panaikinama tik pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartis, jei klientas yra jas sudaręs su Kredito davėju. Neesant nepadengtų įsipareigojimų pagal sutartis, Kredito gavėjo prieiga prie sistemos panaikinama per 5 dienas nuo to laiko, kai klientas atšaukia savo sutikimą.
Ar turiu teisę reikalauti, kad Kredito gavėjas apribotų duomenų tvarkymą?
Pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti, Klientas turi teisę reikalauti, kad Kredito davėjas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: a) Kredito gavėjas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Kredito davėjas gali pasitikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Kredito gavėjas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) Kredito davėjui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Kredito gavėjui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; d) Kredito gavėjas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kredito gavėjo priežastis. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Kredito gavėjo sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sajungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių. Kredito gavėją, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, Kredito davėjas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.
Ar turiu teisę reikalauti perkelti duomenis?
Pateikdamas bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė identifikuoti jį, Kredito gavėjas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Kredito gavėjui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
Kaip apsaugomas sutarties turinys?
Sutartis ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Kredito sutarties 6 punktas) pasirašymo metu yra apsaugojami „MD5 hash“ algoritmo technologija, t.y. unikalia ir nekeičiama simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų) seka. Ši technologija patvirtina sutarties teksto apsaugą: dokumento tekstą paverčia unikalia simbolių seka, kuri tiksliai atitinka tvirtinamą tekstą ir kurią pakeitus būtų pastebimas dokumento teksto pakeitimas. Antrame registracijos žingsnyje, po formos užpildymo, pateikiamas „MD5 hash“ kodu užkoduojamas sutarties sąlygų tekstas. Taip apsaugomos abiejų pasirašančiųjų šalių, t.y. Kreditoriaus ir Kliento, teisės. Sutarties turinys negali būti pakeistas, nepakeitus esančio „MD5 hash“ kodo.
Kas yra BVKKMN?
BVKKMN – bendra vartojimo kredito kainos metinė grąžinimo norma. Tai matematinis finansinių institucijų matavimo metodas, sukurtas apskaičiuoti visą ilgalaikės paskolos kainą: palūkanas, įmokų mokėjimo mokesčius ir administracines išlaidas, kurias klientas turėtų sumokėti imdamas paskolą ilgiau nei vieneriems metams.
BVKKMN dydis priklauso nuo paskolos termino ir sumos dydžio – kuo didesnė paskolos suma ir kuo ilgesnis grąžinimo laikotarpis, tuo mažesnė BVKKMN.
Kaip atsisakyti sutarties per 14 dienų?
Norėdami atsisakyti sutarties per 14 dienų, turite užpildyti žemiau esančią formą, ją pasirašyti ir nuskenavę atsiųsti mums el. paštu arba paštu. Įsipareigojimus, susijusius su šia sutartimi, turite įvykdyti per 30 dienų. Atsisakymo formą galite rasti Čia.
Kaip galiu susigrąžinti permoką?
Jei sumokėjote daugiau nei reikėjo grąžinti pagal sutartį, turite elektroniniu būdu arba paštu pateikti rašytinį prašymą dėl permokos grąžinimo. Prašyme turite nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą bei sąskaitą, į kurią pageidaujate gauti permokos grąžinimą. Prašymas turi būti pasirašytas.
Kaip galiu ištrinti savo anketą iš www.paskoliukas.lt sistemos?
Kredito gavėjas turi teisę reikalauti, kad Kredito davėjas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti su juo susijusius duomenis, jei tai galima pagrįsti viena šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Kredito gavėjas atšaukia sutikimą, kurio grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Kredito gavėjas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės; asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste. Prašymas ištrinti duomenis teikiamas pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildžius prašymą Kredito davėjo buveinėje, kreipdamasis elektroniniais kanalais, kai yra galimybė jį identifikuoti arba Kredito gavėjas telefonu +370 690 82201 išsiunčia Kredito davėjui SMS: „PANAIKINTI“. Gavęs minėto turinio SMS, Kredito davėjas ištrina visus Kredito gavėjo duomenis iš www.paskoliukas.lt sistemos.
Kas yra apsisprendimo laikotarpis?
Apsisprendimo laikotarpis – tai galimybė atsisakyti sutarties ir grąžinti kredito sumą per 2 kalendorines dienas nuo kredito gavimo dienos. Norėdami atsisakyti sutarties per 2 kalendorines dienas, turite el. paštu, paštu ar trumpąja SMS žinute pranešti mums apie sutarties atsisakymą ir mokėjimo pavedimu į mūsų sąskaitą grąžinti išmokėtą kredito sumą.
Vartojimo Kredito gavėjų skundų ir ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimo tvarka
Vartojimo Kredito gavėjų skundų ir ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimo tvarka
Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklės.

Norėdami pateikti Bendrovei skundą, jame turite nurodyti:
• Pareiškėjo vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
• Skundo reikalavimą ir jį pagrindžiančius argumentus bei įrodymus (jei turite);
• Jei skundą pasirašo Pareiškėjo atstovas, kartu su skundu turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus pasirašyti skundą Pareiškėjo vardu patvirtinantys dokumentai;
• Skundas turi būti parašytas lietuvių kalba.

Jeigu turite nusiskundimų ar manote, kad UAB „ARN group“ pažeidė su finansinių paslaugų teikimu susijusias jūsų teises ar teisėtus interesus, pirmiausia kreipkitės į mūsų administraciją. Skambinkite tel. +370 690 30997, rašykite skundą el. paštu info@paskoliukas.lt arba pristatykite jį bendrovės adresu (Gedimino g.47, Kaunas).

Atsakymas į jūsų pateiktą skundą bus pateiktas per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per nurodytą laikotarpį, Bendrovė apie tai praneša Pareiškėjui, nurodydama vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir kada bus pateiktas atsakymas. Platesnė informacija pateikiama UAB „ARN group“ direktoriaus patvirtintose „Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse“.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas ne teismine tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 47 straipsnyje ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23 patvirtintame Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Jei nepavyktų su Bendrove skundo išspręsti taikiai, kreipkitės į Lietuvos banką.
Išsamią informaciją apie ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimą rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.
Kas gali gauti kreditą www.paskoliukas.lt?
Kreditą gali gauti fizinis asmuo, kuris:
- yra Lietuvos Respublikos pilietis ir turi galiojantį asmens dokumentą,
- yra dirbantis ar gaunantis kitas pastovias pajamas,
- turi asmeninę sąskaitą kuriame nors Lietuvos banke,
- turi aktyvų mobilaus telefono prisijungimą ir elektroninį paštą,
- neturi pradelstų įsipareigojimų.

Dirbantiems užsienyje kreditų neteikiame.
Kokio dydžio kreditą aš galiu gauti?
Kredito dydis kiekvienam klientui yra nustatomas individualiai. Kredito dydį galite sužinoti užsiregistravę arba prisijungę prie savo profilio www.paskoliukas.lt ir pateikę kredito paraišką.
Koks yra vienkartinės registracijos mokestis?
Vienkartinės registracijos mokestis yra 0,01 EUR.
Kaip nukopijuoti registracijos patvirtinimo kodą?
Pažymėkite tekstą su pele, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir atsiradusiame meniu pasirinkite punktą „copy“ / „kopijuoti“. Pereikite į banko puslapį, padėkite pelės kursorių i mokėjimo paskirties laukelį ir vėl paspauskite dešinį pelės mygtuką. Atsiradusiame meniu punkte pasirinkite „paste“ / „įklijuoti“ ir tekstas bus nukopijuotas.
Į kokią sąskaitą aš galiu pervesti registracijos mokestį?
Registracijos mokestį (0,01 EUR) perveskite į mūsų sąskaitą tame banke, kuriame patys turite sąskaitą:

LT55 7300 0101 1202 7664 (AB bankas „Swedbank“)
LT83 7044 06000661 4392 (AB SEB bankas)
LT45 4010 0425 0188 5749 (LUMINOR bankas)

Jei sąskaitą turite kitame banke, pavedimą prašome atlikti į mūsų „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. LT55 7300 0101 1202 7664. 

Tarpbankiniai pavedimai vykdomi tik darbo dienomis iki 15 val., tad jei jūsų sąskaita yra kitame banke, registracijos patvirtinimas gali užtrukti.

Pavedime nurodomi mokėjimo rekvizitai:
GAVĖJAS: UAB „ARN group“
GAVĖJO KODAS: 302249035
BANKO SĄSKAITA: pasirinkite norimą banko sąskaitą iš aukščiau pateikto sąrašo
MOKĖJIMO PASKIRTIS: „Tvirtinu tapatybę ir sutikimą, kurių PAST MD5 kodas…“
(Jūsų MD5 registracijos patvirtinimo kodą sudaro 32 simboliai, jį pamatysite užpildę registracijos formą, taip pat gausite registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.)

Atlikdami bankinį pavedimą, jame būtinai nurodykite savo asmens kodą. Jei jūsų banke yra tokia galimybė, pažymėkite, kad gavėjui būtų siunčiamas/rodomas jūsų asmens kodas.
Ar galiu registracijos mokestį sumokėti ne iš savo asmeninės sąskaitos?
Ne, negalite. Registracijos mokestį būtina mokėti tik iš savo asmeninės sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti kreditą.
Ar aš galiu vienu metu turėti keletą kreditų iš Paskoliukas.lt?
Taip, jeigu atitinkate kredito gavėjo statusą Paskoliukas.lt sistemoje, vienu metu Jums gali būti suteikti keli kreditai.
Ar norėdamas gauti paskolą turiu įkeisti turtą arba turėti laiduotoją?
Ne, norint gauti paskolą iš Paskoliukas.lt, jums nereikia įkeisti turto ar turėti laiduotoją.
Kaip galiu sužinoti, kiek man reikia mokėti?
1.Prisijunkite prie savo profilio, meniu punkte „Kreditai“ matysite savo kreditų istoriją. Detalų kredito grąžinimo tvarkaraštį rasite paspaudę "(detalesnė informacija čia)".
2.Siųskite SMS žinutę (mob. tel. numeriu +370 690 82201) iš savo telefono numerio, kurį nurodėte registruodamiesi Paskoliukas.lt sistemoje, rašydami tekstą „INFO“. Atsakymą gausite SMS žinute, joje bus nurodytas šios dienos kredito balansas.
Ar galiu kreditą grąžinti anksčiau termino?
Taip. Galite grąžinti kreditą anksčiau termino, tačiau įmonę „ARN group“ turite apie tai informuoti ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki numatomos grąžinimo datos. Norėdami informuoti, užpildykite pateiktą formą, ją pasirašykite ir atsiųskite mums nuskenuotą el. paštu arba paštu. Formą galite rasti Čia.
Ar yra mokestis už anksčiau nei sutartyje nurodytu terminu grąžinamą kreditą?
Ne, mokesčio nėra. Greitą kreditą grąžinti galima bet kuriuo metu iki sutartyje numatyto grąžinimo termino.
Kur galiu sumokėti už greitą kreditą?
Kreditą kartu su kredito mokesčiu (palūkanomis, delspinigiais jei tokie yra priskaičiuoti) grąžinti galima:

1. Naudojantis elektronine bankininkyste;
2. Sumokant grynais pinigais bankų padaliniuose;
3. Lietuvos pašto ir „Paypost“ skyriuose;
4. Per „Perlo“ terminalus;
5. „R-Kiosk“ ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose;

Mokant per „Perlo“ terminalus, „R-Kiosk“, „Lietuvos spaudos“ kioskuose jums bus reikalingas brūkšninis kodas, kurį galite rasti Paskoliukas.lt savo profilio skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkę apmokėjimo būdą.
Ką reikia nurodyti grąžinant greitą kreditą?
Apmokant kreditą mokėjimo pavedime privalote nurodyti:

GAVĖJAS: UAB „ARN group“
GAVĖJO KODAS: 302249035
BANKO SĄSKAITA: (pasirinkite sąskaitą iš žemiau pateikto sąrašo)
MOKĖJIMO PASKIRTIS: Jūsų asmens kodas

Kad pavedimas kuo greičiau mus pasiektų, rekomenduojame pasirinkti mūsų sąskaitą tame banke, kuriame turite sąskaitą patys.

Banko sąskaitos:
LT55 7300 0101 1202 7664 (AB bankas „Swedbank“)
LT83 7044 06000661 4392 (AB SEB bankas)
LT45 4010 0425 0188 5749 (LUMINOR bankas)
Kaip atlikti įmoką per „Perlo“ terminalą?
Atsiskaitymui šiose vietose Jums reikės brūkšninio kodo, kurį galite rasti savo profilyje, skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkę apmokėjimo būdą "Perlo terminaluose". Įmokos bus priimamos tik pateikus minėtą brūkšninį kodą.

INFORMUOJAME: Paskoliukas.lt sistemoje jūsų įmoka bus gauta kitą darbo dieną po apmokėjimo.
Kaip sumokėti įmoką „R-kiosk“ ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose?
Prisijunkite prie savo profilio Paskoliukas.lt sistemoje, skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite apmokėjimo būdą „R-kiosk“ ir „Lietuvos spauda“ kioskuose. Atsispausdinkite jums skirtą brūkšninį kodą. Įmokos bus priimamos tik pateikus minėtą brūkšninį kodą.

INFORMUOJAME: Paskoliukas.lt sistemoje jūsų įmoka bus gauta kitą darbo dieną po apmokėjimo.
Kaip sumokėti įmoką Lietuvos pašto ir „Paypost“ skyriuose?
Norėdami sumokėti įmoką Lietuvos pašto ar „Paypost“ skyriuose turite užpildyti mokėjimo kvitą, kurį rasite visuose pašto padaliniuose. Užpildytą kvitą ir pinigus turėsite paduoti pašto darbuotojui.
Paskoliukas.lt jūsų įmoką gaus tik kitą darbo dieną. Jei įmoką atliksite pašto skyriuje, esančiame kaimo vietovėje, sistemoje įmoka gali būti užskaityta trijų dienų laikotarpyje, todėl prašome mokėjimą atlikti anksčiau nei kredito grąžinimo dieną. Mokėdami įmoką už kredito grąžinimo termino pratęsimą įvertinkite tai, kad pratęsti kreditą galėsite tik įskaičius įmoką. Apie įmokos įskaitymą informuosime SMS pranešimu.
Kaip galiu pratęsti kredito grąžinimo terminą?
Norėdami pratęsti kredito grąžinimo terminą turite:

1. Sumokėti kredito kainą, palūkanas bei delspinigius (jei esate pradelsęs grąžinimo terminą) į vieną iš Paskoliukas.lt banko sąskaitų:

LT55 7300 0101 1202 7664 (AB bankas „Swedbank“)
LT83 7044 06000661 4392 (AB SEB bankas)
LT45 4010 0425 0188 5749 (LUMINOR bankas)

Banko mokėjimo pavedime nurodykite šiuos rekvizitus:
GAVĖJAS: UAB „ARN group“
GAVĖJO KODAS: 302249035
BANKO SĄSKAITA: pasirinkite sąskaitą iš aukščiau pateikto sąrašo
MOKĖJIMO PASKIRTIS: Jūsų asmens kodas

2. Sulaukę SMS pranešimo, kad pinigai užskaityti Paskoliukas.lt sistemoje, prisijunkite prie savo profilio, spauskite „Pratęsti“, pasirinkite kredito pratęsimo terminą spauskite „Pratęsti“.

3. Įdėmiai susipažinkite su Susitarimo dėl sutarties specialiųjų sąlygų pakeitimo projektu ir spauskite „Tvirtinu“.

Įvertinus jūsų mokumą, SMS pranešimu ir e.laišku būsite informuotas, ar galite pratęsti grąžinimo terminą, ar turite grąžinti paimtą kreditą.

Kredito termino pratęsimo kaina bus skaičiuojama pagal Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą fiksuotą metinę palūkanų normą.
Kaip galiu išsimokėti dalimis?
1. Jums reikia sumokėti kredito mokestį, papildomą sumą, kuria norite sumažinti savo kredito likutį ir pratęsti mažesnio dydžio kreditą. Tokiu būdu per kelis mėnesius galėsite grąžinti visą kreditą.
2. Galite trumpalaikį kreditą paversti ilgalaikiu ir mokėti mėnesio įmokas. Tam reikia prisijungti prie savo profilio, paspausti "Konvertuoti į ilgalaikį kreditą"ir pasirinkti terminą.
Daugiau informacijos galite gauti telefonu +37069030997, el. paštu info@paskoliukas.lt arba per programą „Skype“: Paskoliukas.
Kodėl negaunu prisijungimo duomenų?
Taip gali būti dėl šių priežasčių:
- jūsų įvykdytas mokėjimas dar nepasiekė mūsų banko sąskaitos;
- nurodėte neteisingą mokėjimo paskirtį ar nenurodėte asmens kodo;
- mokėjimas atliktas ne iš jūsų asmeninės sąskaitos;
- mokėjote į ne tame pačiame banke esančią UAB „ARN group“ sąskaitą. Toks pavedimas gali užtrukti 1-2 paras;
- dėl ryšio kanalų trukdžių.

Visais atvejais skambinkite klientų aptarnavimo telefonu 8-690-30997 ir mes suteiksime jums išsamią informaciją.
Ką daryti, jei praradau prisijungimo duomenis?
Jeigu praradote ar pamiršote vartotojo ID ar slaptažodį, atsiųskite mums SMS žinutę (telefono numeriu +370 690 82201) iš numerio, kurį nurodėte registruodamiesi Paskoliukas.lt sistemoje. Žinutėje rašykite tekstą „PRARADAU“. SMS žinute atsiųsime Vartotojo ID, el. paštu – laikiną slaptažodį.
Ką daryti, jei pasikeitė mano elektroninio pašto adresas?
Prisijunkite prie Paskoliukas.lt sistemos, įvesdami savo vartotojo ID ir slaptažodį, skiltyje „Duomenys“ pakeiskite el. pašto adresą ir spauskite "Patvirtinti".
Ką daryti, jei pamiršau prisijungimo slaptažodį ir pasikeitė mano el.pašto adresas?
Mokėkite 0,01 EUR įmoką š savo asmeninės banko sąskaitos į mūsų įmonės sąskaitą, mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodydami savo asmens kodą ir naują el.pašto adresą. Gavę įmoką, pakeisime el. pašto adresą jūsų profilyje.
Ką daryti, jei pasikeitė mano telefono numeris?
Prisijunkite prie Paskoliukas.lt sistemos, įvesdami savo vartotojo ID ir slaptažodį, skiltyje „Duomenys“ pakeiskite telefono numerį ir spauskite "Patvirtinti".
Jei negalite prisijungti prie Paskoliukas.lt sistemos, iš savo asmeninės banko sąskaitos perveskite 0.01 EUR įmoką į mūsų įmonės sąskaitą, mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodydami savo asmens kodą ir naują mobilaus telefono numerį.
Gavę įmoką, pakeisime telefono numerį jūsų profilyje.